Průjezd stanicí Ostrava-Vítkovice je nyní rychlejší

14.12.2017

Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila rekonstrukci části železniční stanice Ostrava-Vítkovice, která leží na dvoukolejné elektrizované celostátní trati z Českého Těšína do Ostravy-Svinova. Přínosem projektu je především zvýšení rychlosti vlaků ve stanici a v přilehlém úseku a zvýšení bezpečnosti železničního provozu.

V rámci stavby byly provedeny úpravy celého kunčického zhlaví ve stanici Ostrava-Vítkovice, tedy kolejového rozvětvení ve směru na Ostravu-Kunčice. Ve stanici byly zrušeny postradatelné koleje a výhybky. Na takto upravené a redukované kolejiště bylo navrženo nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie. Díky realizaci projektu se podařilo zvýšit traťovou rychlost z původních 80 až na 120 km/h, což povede ke zkrácení jízdních dob vlaků.

„Stávající kolejiště kunčického zhlaví již nevyhovovalo aktuálním provozním požadavkům, především kvůli špatnému technickému stavu železničního svršku a spodku. Rekonstrukcí těchto objektů došlo nejen k zajištění bezproblémového provozu na další desítky let, ale současně i ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy. Sníží se totiž riziko případných nehod nebo poruch,“ uvedl ředitel oblastního ředitelství SŽDC v Ostravě Jiří Macho.


V souladu s globálním cílem prioritní osy 1 Operačního programu Doprava, jímž je zlepšení železniční dopravy na transevropské síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy.

Projekt s názvem Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava-Vítkovice byl výrazně podpořen finančními prostředky z Evropské unie. Jednalo se o fázovaný projekt, kdy I. fáze projektu byla spolufinancována v rámci OPD 2007–2013 a fáze II v rámci OPD 2014–2020. Celkové náklady projektu (I. i II. fáze) činily 483 364 066 Kč bez DPH. Plánovaný příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti pro celou stavbu byl až do výše 325 912 618 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

Název stavby Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava-Vítkovice
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant Moravia Consult Olomouc a.s.
Zhotovitel STRABAG Rail a.s.
Termín zahájení 06/2015
Termín dokončení 05/2017
Celkové náklady stavby 483 364 066 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 325 912 618 Kč

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf