O nás

Stavební správa západ (dále jen SSZ) je vnitřní organizační jednotkou Správy železnic, státní organizace, IČ 70994234. Základním posláním SSZ je plnit funkci investora staveb na železniční dopravní cestě (dále jen ŽDC) v majetku státu:
 • Zajišťovat přípravu a realizaci investičních celků se specializací pro stavby železniční infrastruktury a činnosti související s předmětem podnikání Správy železnic; zajišťovat tyto činnosti též smluvně pro další subjekty.
 • Zajišťovat investorsko-inženýrské činnosti, týkající se železniční sítě z hlediska územního plánování staveb ŽDC.
 • Vyjadřovat se ve svém úseku činnosti v otázkách účastníka správních řízení.
 • Zajišťovat přímé financování investiční výstavby; smlouvy uzavírat v rozsahu daném Řádem SŽDC č. 3 – Podpisovým řádem státní organizace Správa železniční dopravní cesty – v platném znění.
 • Zpracovávat stanoviska k dokumentacím jednotlivých stupňů a kategorií, které se týkají připravovaných staveb ŽDC.
 • Uzavírat kupní smlouvy na nemovitosti v souvislosti s přípravou a realizací investiční výstavby.
 • Provádět majetkoprávní vypořádání staveb investorů předávaných Správě železnic a v té souvislosti zastupovat Správu železnic v řízení před katastrálními úřady,
 • zajišťovat ochranu životního prostředí na stavbách.
 • Prověřovat rozsah prací provedených na majetku, který tvoří ŽDC, popř. na dalším určeném majetku.
 • Spolupracovat s ostatními útvary Správy železnic při realizaci zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonnými předpisy.
 • V odůvodněných případech zaujímat stanoviska k postradatelnosti a nabývání nemovitého majetku souvisejícího s železniční infrastrukturou.
 • Plnit úkoly vyplývající ze zařazení do systému bezpečnosti provozování dráhy a systému bezpečnosti provozování drážní dopravy a při přípravě žádosti o vydání Osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy.
 • Realizuje zásady stanovené přijatými bezpečnostními politikami systému řízení bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti a spolupracuje při neustálém zdokonalování systému kybernetické bezpečnosti.