Nástroj pro propojení Evropy

Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility, dále jen CEF) je klíčovým nástrojem financování EU na podporu růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti prostřednictvím cílených investic do infrastruktury na evropské úrovni. Tyto investice podporují rozvoj vysoce výkonných, udržitelných a efektivně vzájemně propojených transevropských sítí v oblasti dopravy, energetiky a digitálních služeb. Více informací o CEF naleznete zde.

CEF je rozdělen do tří oblastí:

  • CEF Transport (doprava),
  • CEF Energy (energetika),
  • CEF Telecom (digitální služby).

CEF Transport je finanční nástroj určený k realizaci evropské politiky v oblasti dopravní infrastruktury. Podporuje investice do vybudování nové dopravní infrastruktury v Evropě nebo rekonstrukci a modernizaci infrastruktury stávající. Jeho cíle jsou:

  • dokončení hlavní sítě koridorů (tzv. Core Network koridorů) spojujících nejvýznamnější aglomerace a průmyslové oblasti EU do roku 2030, v EU se jedná o 9 multimodálních hlavních koridorů,
  • dokončení globální sítě (tzv. Comprehensive Network koridorů) spojujících nejvýznamnější regiony EU do roku 2050 s cílem usnadnit přístup do všech evropských regionů.


CEF Transport se zaměřuje na přeshraniční projekty a projekty zaměřené na odstranění úzkých míst nebo překlenování chybějících vazeb v různých částech Core a Comprehensive Network, jakož i na horizontální priority, jako jsou systémy řízení dopravy. CEF Transport rovněž podporuje inovace v dopravních systémech s cílem zlepšit využití infrastruktury, snížit dopad dopravy na životní prostředí, zvýšit energetickou účinnost a bezpečnost.

Správa železnic, státní organizace využívá finanční prostředky z programu CEF na přípravné studie a stavební práce.