Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program (IROP) je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života v různých částech České republiky formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí. Hlavními oblastmi, do nichž podpora směřuje, jsou silnice II., případně III. třídy, dopravní obslužnost, integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání, zdravotnická zařízení s důrazem na špičkovou specializovanou péči, vzdělávání, zlepšení energetické účinnosti v budovách, kulturní památky včetně muzeí, tzv. e-government a územní plánování měst a obcí. Podpora je územně směřována do všech krajů České republiky kromě hlavního města Prahy. Výjimku tvoří e-government, tedy informační systémy pro státní správu, které mají dopad na celé území ČR.

Jedná se o druhý největší operační program (po OP Doprava) s alokací přibližně 125 mld. Kč.

Tematické cíle a prioritní osy:

  • Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
  • Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
  • Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  • Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj
  • Prioritní osa 5: Technická pomoc

Informace o projektech, pro které Správa železnic získala spolufinancování, naleznete níže.

Další projekty z oblasti informačních systémů Správy železnic s potenciálem získat spolufinancování z tohoto OP se připravují.