Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000230
Místo realizace: Ústecký kraj
Koridor: Není na koridoru
Datum zahájení projektu: 08. březen 2019
Datum ukončení projektu: 08. říjen 2020
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 19. březen 2019
Celkové schválené náklady projektu: 165 680 706 Kč
Schválený příspěvek EU: 99 486 791 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1


Místem rekonstrukce je ŽST Mikulášovice dolní nádraží, ležící na trati Rumburk - Šluknov - Dolní Poustevna st, hr. Tato trať je označena v jízdním řádu pro cestující číslem 083, v tabulkách traťových poměrů č. 546 A. Je dráhou regionální, jednokolejnou, s nezávislou trakcí. Ve stanici se připojuje regionální dráha Mikulášovice dolní nádraží - Panský - Rumburk (č. 084, resp. 546 C, jednokolejná, s nezávislou trakcí).

V realizace projektu bude přistoupeno k rekonstrukci staničního zabezpečovacího zařízení ŽST. Mikulášovice dolní nádraží - bude zrealizováno zařízení 3. kategorie, včetně doplnění zabezpečení čtvrtého přejezdu, s cílem zkrácení staničních provozních intervalů. Mimo to je náplní stavby také zabezpečení přejezdu přes silnici MI/2674 v blízkosti zastávky Vilémov u Šluknova, kde je dnes trvalé omezení traťové rychlosti. S rekonstrukcí staničního zabezpečovacího zařízení souvisí rekonstrukce a úprava konfigurace kolejiště na požadovaný stav a rekonstrukce nástupišť. Rekonstruovány budou tři dopravní koleje a tři nástupní hrany. Všechny tři dopravní koleje budou navrženy s nástupišti s výškou 550 mm nad TK. Přístup na nástupiště bude řešen jako bezbariérový.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Jedná se především o zvýšení bezpečnosti cestujících, zajištění přístupu k vlakům pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zkvalitnění a zkrácení přestupních vazeb.