Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_047/0000201
Místo realizace: hlavní město Praha, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj, Vysočina, Karlovarský kraj, Olomoucký kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Datum zahájení projektu: 06. prosinec 2017
Datum ukončení projektu: 30. duben 2019
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 06. prosinec 2018
Celkové schválené náklady projektu: 27 424 106 Kč
Schválený příspěvek EU: 16 921 418 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

 

Hlavním cílem je osazení celkem 150 elektrických hnacích vozidel/elektrických jednotek systémem měření spotřeby trakční elektřiny s cílem je zefektivnění systému plateb za spotřebovanou trakční elektřinu.

Projekt řeší nákup měřících skříní s anténou pro určení polohy vozidla (GPS) a pro přenos energetických dat na pozemní systém a následné stanovení hodnot činné energie odebírané hnacími vozidly elektrické trakce pomocí tvz. koeficientů měrných spotřeb. Na základě takto získaných dat při zohlednění dalších aspektů jako jsou technické ztráty, bude možné provádět přesné vyúčtování a fakturaci skutečně spotřebované trakční elektřiny jednotlivým dopravcům.