Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany - II. fáze

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0./16_006/0000009
Místo realizace: hlavní město Praha, Středočeský kraj
Datum zahájení projektu: 01. březen 2016
Datum ukončení projektu: 08. listopad 2016
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Datum schválení projektu: 10. říjen 2016
Celkové schválené náklady projektu: 640 225 484 Kč
Schválený příspěvek EU: 416 808 370 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Jedná se o regionální jednokolejnou neelektrifikovanou železniční trať č. 210 Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany obsluhující jihozápadní a jižní část pražské aglomerace. Délka řešeného úseku je 50,125 km. V tomto úseku se nachází 13 zastávek a 7 železničních stanic. Předmětem projektu je revitalizace trati v úsecích Týnec nad Sázavou - Jílové u Prahy, Jílové u Prahy - Davle, Davle - odb. Skochovice, Vrané n. V. - Praha Zbraslav, Praha Zbraslav - Praha Braník.

Železniční trať č.210 Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany je součástí Pražské integrované dopravy. Z důvodu konkurenceschopnosti je potřeba zkrátit cestovní dobu, zvýšit bezpečnost a kulturu vlakové dopravy. Rekonstrukcí sdělovacího a zabezpečovacího zařízení bude umožněno dálkové ovládání provozu s výhledovým taktovým grafikonem 60 min ve špičce a 120 min v sedle.

Hlavními změnami v důsledku projektu budou zvýšení traťové rychlosti, úprava zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a úprava železničních stanic a zastávek. Dojde ke zkrácení cestovních dob, zvýšení bezpečnosti a budou vytvořeny předpoklady pro zlepšení kultury vlakové dopravy.

Jedná se o fázovaný projekt, ve kterém byla I. fáze spolufinancována Evropskou unií v rámci OPD 2007-2013 a II. fáze v rámci OPD 2014-2020.