Rekonstrukce žst. Olomouc - fáze II

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000034
Místo realizace: Olomoucký kraj
Datum zahájení projektu: 01. březen 2016
Datum ukončení projektu: 30. duben 2017
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Datum schválení projektu: 20. březen 2017
Celkové schválené náklady projektu: 918 558 132 Kč
Schválený příspěvek EU: 441 503 659 Kč
Projekt schválil/(a): Evropská komise
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Rekonstrukce žst. Olomouc je liniovou dopravní stavbou, jejímž základním cílem je vedení dvoukolejného průtahu uzlem, včetně řešení obvodu osobního nádraží. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku vč. dotčených mostních objektů a propustků. Dojde k modernizaci technologických zařízení, trakčního vedení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a energetických zařízení. Realizací projektu se zvýší bezpečnost provozu i kultura cestování.

Projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami v rámci specifického cíle 1.1. Cílem stavby je zvýšení kvality a bezpečnosti železniční dopravy uvedením žst. Olomouc do stavebně-technického a provozního stavu tak, aby byl v souladu s parametry stanovenými pro modernizaci vybrané železniční sítě České republiky a evropských železnic pro mezinárodní tratě.

Jedná se o fázovaný projekt, ve kterém byla I. fáze spolufinancována Evropskou unií v rámci OPD 2007-2013 a II. fáze v rámci OPD 2014-2020.