Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice - II. fáze

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000018
Místo realizace: Plzeňský kraj
Datum zahájení projektu: 01. březen 2016
Datum ukončení projektu: 30. květen 2017
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Datum schválení projektu: 14. listopad 2016
Celkové schválené náklady projektu: 887 957 756 Kč
Schválený příspěvek EU: 538 305 898 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Předmětem projektu je celková revitalizace trati, zvýšení bezpečnosti a zlepšení komfortu cestujících na trati č. 175 Rokycany - Nezvěstice. Realizace projektu přinese výrazné zlepšení technických parametrů železniční infrastruktury, s odpovídajícím zkrácením cestovních dob. Úpravy přejezdů a nástupišť zajistí zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Nová nástupiště s výškou hrany 550 mm nad temenem kolejnice přispějí i k plynulosti nástupu a výstupu cestujících a lepší přístupnosti železniční dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Cílem projektu je zvýšení cestovní rychlosti vlaků, zlepšení kultury cestování a bezpečnosti cestujících v železničním provozu. Uvedeného cíle bude dosaženo zejména výměnou nevyhovujícího svršku, zřízením nových nástupišť a úpravou zabezpečovací zařízení.

Jedná se o fázovaný projekt, ve kterém byla I. fáze spolufinancována Evropskou unií v rámci OPD 2007-2013 a II. fáze v rámci OPD 2014-2020.