Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076, II. fáze

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0./16_006/0000030
Místo realizace: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení projektu: 01. březen 2016
Datum ukončení projektu: 15. březen 2017
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Datum schválení projektu: 14. listopad 2016
Celkové schválené náklady projektu: 227 519 319 Kč
Schválený příspěvek EU: 115 774 231 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Zájmový úsek trati Český Těšín - Dětmarovice (km 332,200 - 333,076) je součástí 3. tranzitního železničního koridoru České republiky (Cheb - Plzeň - Praha - Česká Třebová - Ostrava - Petrovice u Karviné - Dětmarovice - Mosty u Jablunkova - st. hranice SR). Projekt byl zpracován s ohledem na zpracovaný/připravený projekt stavby "velké" optimalizace, tj. stavby "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Konkrétním cílem projektu je přestavba mostu, která zajistí naplnění parametrů pro požadovanou prostorovou průchodnost a technický stav mostních konstrukcí. Ve smyslu TSI 2011/275/EU tak realizací stavby budou zlepšeny základní výkonnostní parametry trati:

1) z hlediska bezpečnosti (prostorová průchodnost mostu v souladu s ČSN 73 6201/2008, tj. dle TSI vyhoví pro obrys vozidla GA)

2) z hlediska rychlosti (v=160km/h /s návazností na stavbu TEDE 1, kde je navržena rychlost v=160km/h/, tj. dle TSI vyhoví pro vmin=120km/h)

3) z hlediska dopravního zatížení trati (návrhové dopravní zatížení mostu v souladu s ČSN EN 1990 a ČSN EN 1991-2, tj. z hlediska TSI trať vyhoví na požadované zatížení min. 20t na nápravu) a dále:

4) se zlepší celkový stav trati (nové konstrukce na počátku životnosti s nízkými náklady na údržbu)

Jedná se o fázovaný projekt, ve kterém byla I. fáze spolufinancována Evropskou unií v rámci OPD 2007-2013 a II. fáze v rámci OPD 2014-2020.