Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice - 2. fáze

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000033
Místo realizace: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení projektu: 01. duben 2016
Datum ukončení projektu: 16. květen 2017
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Datum schválení projektu: 22. listopad 2016
Celkové schválené náklady projektu: 332 853 148 Kč
Schválený příspěvek EU: 175 396 961 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Stavba leží na kunčickém zhlaví v žst. Ostrava-Vítkovice na dvoukolejné elektrizované celostátní trati Český Těšín - Polanka nad Odrou, odb.Odra - Ostrava-Svinov, která je součástí sítě TEN-T. V současné době je zde traťová rychlost 80 km / hod. Realizací stavby bude dosaženo provozuschopného a bezpečného stavu železniční trati bez častých požadavků na opravné práce.

Po rekonstrukci kolejí bude zvýšena traťová rychlost až na 120 km/hod., což povede ke zkrácení jízdních dob. Realizace stavby povede též ke zvýšení spolehlivosti železniční dopravy.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy.

Jedná se o fázovaný projekt, ve kterém byla I. fáze spolufinancována Evropskou unií v rámci OPD 2007-2013 a II. fáze v rámci OPD 2014-2020.