Revitalizace trati Bludov - Jeseník, II. fáze

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000032
Místo realizace: Olomoucký kraj
Datum zahájení projektu: 01. únor 2016
Datum ukončení projektu: 31. květen 2017
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Datum schválení projektu: 16. listopad 2016
Celkové schválené náklady projektu: 844 901 285 Kč
Schválený příspěvek EU: 499 617 250 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Stavba "Revitalizace trati Bludov-Jeseník" je liniovou dopravní stavbou, jejíž základním cílem je revitalizace trati podle současných potřeb správce železniční dopravní cesty. Předmětem řešení je revitalizace trati v úseku Bludov (mimo) - Hanušovice (mimo) v km cca 49,988 - 70,186. V současnosti je maximální traťová rychlost 65 - 75 km/h. Po provedení revitalizačních opatření bude možno zavést traťovou rychlost až na 100 km/h ( na cca 57% celkové délky rekonstruované trati).

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Cílem revitalizace je zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, rekonstrukce železničních stanic a zastávek pro současné a výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy, zlepšení komfortu cestujících zřízením nových nástupištních přístřešků a dálkové ovládání celého úseku.

Jedná se o fázovaný projekt, ve kterém byla I. fáze spolufinancována Evropskou unií v rámci OPD 2007-2013 a II. fáze v rámci OPD 2014-2020.