Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov, II. fáze

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000035
Místo realizace: Karlovarský kraj
Datum zahájení projektu: 01. únor 2016
Datum ukončení projektu: 31. květen 2017
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Datum schválení projektu: 08. prosinec 2016
Celkové schválené náklady projektu: 613 011 322 Kč
Schválený příspěvek EU: 401 152 998 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Železniční trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov leží v Královéhradeckém kraji a zasahuje území tří okresů Hradec Králové, Náchod a Trutnov, jejichž hlavní města spojuje, Náchod je na trať napojen železničním propojením Starkoč - Václavice. V Trutnově na trať navazuje regionální trať do Svobody nad Úpou, která slouží pro příjezd do nejvyšších českých hor Krkonoš. Stavba II. fáze se nachází v úseku žst. Předměřice nad Labem - Smiřice.

Stavbou v II. fázi dojde k částečným úpravám dnešního železničního spodku a svršku a tím ke zvýšení rychlosti a k celkové optimalizaci rozsahu kolejiště odpovídající stávajícím a budoucím výkonům železniční trati v úseku II. fáze žst. Předměřice nad Labem - žst. Smiřice. Rekonstrukce nástupišť a osvětlení ve stanici Lochenice bude mít pozitivní vliv na lepší přístup k vlakům a bezpečnost pro cestující.

Ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy dojde instalací nového zabezpečovacího zapojeného do DOZ což bude mít za následek lepší přehled vlakových souprav, bezpečnosti celého okruhu stanice a zároveň i cestujících.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy.

Cíle projektu jsou:

  • Bezpečnost a spolehlivost provozování železniční dopravy
  • Moderní systémy řízení
  • Snížení provozních nákladů
  • Zvýšení bezpečnosti při pohybu cestujících na přejezdu
  • Zvýšení bezpečnosti silniční dopravy na přejezdu
  • Zvýšení traťové rychlosti a tím zkrácení přepravní doby
  • Zvýšení bezpečnosti cestujících, zajištění přístupu k vlakům pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
  • Zkvalitnění a zkrácení přestupních vazeb

 

Jedná se o fázovaný projekt, ve kterém byla I. fáze spolufinancována Evropskou unií v rámci OPD 2007-2013 a II. fáze v rámci OPD 2014-2020.