Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany, II. fáze

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0./16_006/0000008
Místo realizace: Středočeský kraj
Datum zahájení projektu: 01. prosinec 2015
Datum ukončení projektu: 30. červen 2017
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Datum schválení projektu: 29. září 2016
Celkové schválené náklady projektu: 237 528 611 Kč
Schválený příspěvek EU: 125 391 130 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Předmětem projektu je výstavba nové trakční napájecí stanice (TNS) systému 3 kV DC s rezervovaným příkonem 15,6 MW a jmenovitým výkonem 6,409 MVA, včetně navazujících rozvodů vn a nn a připojení na trakční vedení. Pro potřeby dálkového dozoru a řízení z elektrodispečinku Praha bude instalována dálková řídící technika a sdělovací zařízení. V rámci projektu bude zřízena i spínací stanice 3kV DC v žst. Poříčany pro zlepšení provozních stavů napájení trakčního vedení a zvýšení propustnosti 1. TŽK.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy.

Cíle projektu jsou:

  • zvýšení propustnosti trati,
  • umožnění oboustranného napájení trakčního vedení,
  • zvýšení výkonu a spolehlivosti napájení trakčního vedení,
  • odstranění nutnosti odklánět vlaky po objízdné trase,
  • zkrácení přepravní doby,
  • zajištění dálkového řízení provozu z dispečerského stanoviště,
  • zvýšení hospodárnosti provozu

 

Jedná se o fázovaný projekt, ve kterém byla I. fáze spolufinancována Evropskou unií v rámci OPD 2007-2013 a II. fáze v rámci OPD 2014-2020.