Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000019
Místo realizace: Vysočina
Datum zahájení projektu: 21. březen 2016
Datum ukončení projektu: 21. červenec 2017
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Celkové schválené náklady projektu: 1 294 624 630 Kč
Schválený příspěvek EU: 762 807 511 Kč
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Stavba se nachází v km cca 77,526-86,486 trati Brno-Židenice - Havlíčkův Brod. Jedná se o celostátní trať zahrnutou do systému tratí TEN-T. Stavbou bude provedena rekonstrukce a modernizace úseku ve stávající stopě. Území dotčené stavbou má charakter pozemků dráhy se stávající dvoukolejnou trati. Trať prochází územím s polními, lučními i lesními pozemky. Střídavě se těleso dráhy nachází v zářezu a náspu.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy.

Cíle projektu jsou zejména:

- zvýšení rychlosti do 150 km/h pro naklápěcí techniku a do 130 km/h pro klasické soupravy

- zvýšení bezpečnosti železniční dopravy implementací moderního zabezpečovacího zařízení

- zvýšení spolehlivosti železničního provozu uvedením infrastruktury do nového stavu, odpovídajícímu současně platným normám