Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000070
Místo realizace: Jihomoravský kraj
Datum zahájení projektu: 29. červenec 2016
Datum ukončení projektu: 29. říjen 2017
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Datum schválení projektu: 21. duben 2017
Celkové schválené náklady projektu: 1 510 512 356 Kč
Schválený příspěvek EU: 893 436 400 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Stavba je zařazena jako akce na revitalizaci trati v úseku Zastávka u Brna - Okříšky (mimo) v rámci trati Brno - Jihlava. Cílem revitalizace je především zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob a přepravních časů vlivem rekonstrukce železničních stanic a zastávek, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, zlepšení komfortu cestujících zřízením nových nástupištních přístřešků a zvýšení bezpečnosti provozu novým moderním zabezpečovacím zařízením.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Hlavními cíli projektu jsou: - dosažení zvýšené traťové rychlosti (až na 100 km/h při nedostatku převýšení I=130 m), - dosažení třídy zatížitelnosti D4 a průjezdného průřezu UIC-GC. S těmito cíli dále souvisí zvýšení kultury cestování, zvýšení komfortu cestujících pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (včetně osob cestujících s malými dětmi a objemnými zavazadly), zvýšení bezpečnosti vlakové dopravy a racionalizace provozu na železniční dopravní cestě na trati Brno - Jihlava v úseku Zastávka u Brna - Okříšky (mimo).