Výstavba žst. Markvartice

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000051
Místo realizace: Ústecký kraj
Datum zahájení projektu: 12. duben 2016
Datum ukončení projektu: 12. duben 2017
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Datum schválení projektu: 25. duben 2017
Celkové schválené náklady projektu: 264 891 830 Kč
Schválený příspěvek EU: 176 113 449 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Stavba "Výstavba žst. Markvartice" se nachází na jednokolejné neelektrizované celostátní trati traťový úsek 0861 Děčín (mimo) - Jedlová (mimo) (vč. Děčín východní nádraží), definiční úsek 05 Benešov nad Ploučnicí -Markvartice, definiční úsek 07 Markvartice - Veselé pod Rabštejnem, definiční úsek 09 Veselé pod Rabštejnem - Česká Kamenice. Traťová rychlost je V = 70 km/h s místními omezeními.

Tato stavba má za cíl dosáhnout takových technických a provozních parametrů, aby technický stav zařízení dráhy, zejména železničního svršku a objektů železničního spodku včetně konstrukce přejezdů a zabezpečení trati, umožňoval bezpečnou jízdu stanovenou traťovou rychlostí a byla zajištěna bezpečnost železniční a silniční dopravy.

Hlavním smyslem této stavby je změna současné zastávky s hláskou Markvartice na železniční stanici tak, aby mohl být realizován provozní koncept Krajského úřadu Ústeckého kraje pro linku Děčín - Rumburk podle Plánu dopravní obslužnosti Ústeckého kraje. Stručně řečeno to znamená, že provozní koncept Ústeckého kraje počítá s křižováním vlaků ve vybudované stanici Markvartice, bez které není možné zajistit plánované přestupy ve stanici Děčín. Díky křižování v ŽST Markvartice a dodržení přestupů v Děčíně dojde k zásadnímu zkrácení cestovních časů ve velkém množství spojů v dané oblasti, a to i bez zvýšení traťové rychlosti. Budoucí koncept dopravy spojený s tímto projektem je podrobně zpracován v části Dopravní technologie, která je přílohou Záměru projektu. Dalším cílem této stavby je vybudování zabezpečovacího a sdělovacího zařízení s možností dálkové obsluhy ve stanici Markvartice a traťových úsecích Benešov nad Ploučnicí - Markvartice a Markvartice - Česká Kamenice. Vybudováním nového zabezpečovacího zařízení třetí kategorie dojde k zásadnímu zvýšení bezpečnosti na trati a hlavně na 21ti železničních přejezdech které stavba obsahuje. Některé z nich jsou zabezpečeny zařízením více než 50 let starým.