Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000077
Místo realizace: Liberecký kraj
Datum zahájení projektu: 02. srpen 2016
Datum ukončení projektu: 31. červenec 2017
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 19. červen 2017
Celkové schválené náklady projektu: 649 327 752 Kč
Schválený příspěvek EU: 427 413 682 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Železniční tratě č. 037 Liberec - Černousy a č. 038 Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem obsluhují poměrně velké spádové území severně od města Liberec. Spolu s odbočnou tratí Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem tvoří základní dopravní obslužnost území známého jako Frýdlantský výběžek. Kvůli minimálnímu počtu autobusových spojů zde železnice zastává největší podíl na poli veřejné hromadné dopravy osob. Převládající využití je doprava do města Liberec ve všedních dnech. Cílem stavby je odstranění nedostatků, které brání efektivnímu provozování železniční dopravy podle provozního konceptu Jizerské železnice. Nové zabezpečovací zařízení odstraní propady traťové rychlosti na železničních přejezdech, dojde k časovým úsporám při křižování vlaků a spojování/rozpojování přímých vozů v žst. Raspenava pro směr Liberec - Frýdlant v Č./Bílý Potok p. S. a opačně. Stavební úpravy ve stanicích Raspenava a Frýdlant v Č. zvýší bezpečnost cestujících v těchto stanicích, především díky zřízení centrálních přechodů a nástupišť. Ve stanicích bude zřízeno rovněž nové osvětlení a informační systém, neboť stávající zařízení již neodpovídají platným požadavkům.