Peronizace žst. Chodov

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000080
Místo realizace: Karlovarský kraj
Datum zahájení projektu: 28. červenec 2016
Datum ukončení projektu: 28. srpen 2018
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 19. červen 2017
Celkové schválené náklady projektu: 609 197 076 Kč
Schválený příspěvek EU: 393 576 065 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Náplní projektu je peronizace žst. Chodov, která je součástí tratí č. 140 Kadaň-Prunéřov - Cheb a č.144 Loket-předměstí - Nová Role. Kolejové úpravy proběhnou i na jednokolejné traťové spojce mezi žst. Chodov a žst. Nové Sedlo u Lokte a na zhlavích obou stanic pro možnost odbočení vyšší rychlostí z hlavní dvoukolejné celostátní elektrizované trati Kadaň-Prunéřov - Cheb. Cílem stavby je přispět k vytvoření kvalitního systému železniční dopravy České republiky, který by v návaznosti na již vybudovanou síť ČR a s železniční sítí sousedních států mohl obstát v silné konkurenci silniční dopravy. Účelem stavby je peronizace v žst. Chodov a provedení takových úprav na infrastruktuře, aby došlo k maximálnímu zrychlení dopravy při průjezdu stanice.

Hlavní cíle stavby lze shrnout do těchto bodů:

- peronizace stanice Chodov, zajištění bezbariérovosti,

- zkrácení jízdní doby při průjezdu stanici,

- zkrácení přístupů pro cestující na nástupiště,

- zlepšení technických a technologických vlastností příslušné dopravny,

- provedení nutné rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, železničního svršku a spodku, mostních objektů, trakčních a energetických zařízení.