Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000082
Místo realizace: Pardubický kraj, Středočeský kraj
Datum zahájení projektu: 01. listopad 2016
Datum ukončení projektu: 01. únor 2018
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 09. srpen 2017
Celkové schválené náklady projektu: 409 956 090 Kč
Schválený příspěvek EU: 260 925 559 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Cílem stavby je kompletní dálkové ovládání úseku trati Česká Třebová (mimo) - Kolín (včetně) z CDP (Centrální dispečerské pracoviště) Praha na základě úprav elektrických ohřevů výměn (EOV). V rámci stavby budou provedeny nezbytné úpravy pro provoz EOV a osvětlení v jednotlivých stanicích v souladu s požadavky pro dálkové ovládání zařízení z CDP Praha. EOV a osvětlení budou po realizaci stavby plně řízeny ze systému DDTS ŽDC (Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty).

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifickým, cílem 1.1 -  Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy.

Hlavními cíli projektu jsou:

- komplexní rekonstrukce, doplnění a modernizace části infrastruktury železniční dopravní cesty,

- instalace elektrických ohřevů výměn, úpravy a doplnění souvisejících trafostanic, silnoproudých rozvodů, osvětlení, sdělovacího zařízení a systému diagnostiky železniční dopravní cesty pro splnění podmínek dálkového řízení dopravy,

- zvýšení spolehlivosti provozu a řízení železniční dopravy.