Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín - Vlkov u Tišnova

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000099
Místo realizace: Jihomoravský kraj, Vysočina
Datum zahájení projektu: 10. červenec 2017
Datum ukončení projektu: 09. srpen 2019
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 11. září 2017
Celkové schválené náklady projektu: 1 937 556 344 Kč
Schválený příspěvek EU: 1 198 866 252 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Stavba je umístěna na dvoukolejné celostátní trati č.250 Brno - Havlíčkův Brod v úseku Řikonín - Vlkov u Tišnova. Trať je elektrifikována střídavou trakcí 25 kV, současná traťová rychlost je 100 km/h. V řešeném traťovém úseku se nachází zastávka Níhov, která bude rovněž předmětem rekonstrukce. Obsahem stavby je rekonstrukce železničního spodku, svršku, mostů, tunelů a technologických zařízení s cílem zvýšení traťové rychlosti a bezpečnosti železničního provozu. Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Konkrétním cílem rekonstrukce je zvýšení traťové rychlosti a tím zkrácení přepravní doby, zlepšení komfortu cestujících rekonstrukcí nástupišť pro bezbariérový přístup, vybudováním informačního systému a zvýšení bezpečnosti novým staničním a traťovým zabezpečovacím zařízením. Rekonstrukce železniční stanice a zastávky současně umožní splnit požadavky pro současné a výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy.