Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo)

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000073
Místo realizace: Jihočeský kraj
Datum zahájení projektu: 30. květen 2016
Datum ukončení projektu: 19. leden 2017
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 11. září 2017
Celkové schválené náklady projektu: 660 166 323 Kč
Schválený příspěvek EU: 375 680 209 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Jedná se o stavbu, která se nachází na celostátní jednokolejné elektrifikované trati zařazené do kategorie TEN-T České Velenice - České Budějovice. Předmětem projektu je rekonstrukce železničního svršku a spodku, nová nástupiště, rekonstrukce žel. přejezdů, umělých staveb - mostů, propustků a zdí a ostatních zařízení ve vybraných traťových úsecích a zastávkách. Dále budou provedeny úpravy zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, rozvodů VN a NN včetně osvětlení. Účelem projektu tedy je uvedení trati do normového stavu, zvýšení traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti při pohybu cestujících v železničních stanicích a zastávkách, zvýšení bezpečnosti silniční dopravy na železničních přejezdech a zvýšení kultury cestování. Modernizace železniční infrastruktury sítě TEN-T zajistí implementaci parametrů EU do těchto sítí, čímž se zvýší jejich kvalita i kapacita. Zároveň bude realizací projektu posílena konkurenceschopnost ekologické železniční dopravy oproti dopravě silniční.