Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000085
Místo realizace: Jihomoravský kraj
Datum zahájení projektu: 09. leden 2017
Datum ukončení projektu: 09. srpen 2018
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 11. září 2017
Celkové schválené náklady projektu: 885 494 511 Kč
Schválený příspěvek EU: 563 626 463 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Cílem stavby je zvýšení traťové rychlosti, zlepšení jízdního komfortu se zkrácením jízdních dob a rekonstrukce železniční stanice pro současné a výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy, zlepšení komfortu cestujících rekonstrukcí nástupišť pro bezbariérový přístup, vybudováním informačního systému a zvýšení bezpečnosti novým staničním zabezpečovacím zařízením.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Hlavními cíli projektu jsou:

- rekonstrukce železničního spodku, svršku, mostů a technologických zařízení,

- dosažení zvýšené traťové rychlosti 120 km/h (125 km/h při nedostatku převýšení I=130 m),

- dosažení třídy zatížitelnosti D4 a průjezdného průřezu Z-GC.

S těmito cíli dále souvisí zvýšení kultury cestování, zvýšení komfortu cestujících pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (včetně osob cestujících s malými dětmi a objemnými zavazadly), vybudování informačního systému a zvýšení bezpečnosti novým staničním zabezpečovacím zařízením.