Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000107
Místo realizace: Karlovarský kraj
Datum zahájení projektu: 11. květen 2017
Datum ukončení projektu: 11. březen 2019
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 14. září 2017
Celkové schválené náklady projektu: 1 004 219 436 Kč
Schválený příspěvek EU: 544 643 411 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně je regionální jednokolejná neelektrizovaná trať spojující dvě nejvýznamnější lázeňská města kraje. Je vedena v podhorském terénu s řadou umělých staveb (mosty, propustky, tunely). Cílem projektu je odstraněním propadů rychlosti zkrátit jízdní doby, zvýšit bezpečnost a spolehlivost provozu a komfort pro cestující. Účelem stavby je provedení především takových stavebních činností, které povedou ke zkvalitnění železniční infrastruktury a zvýšení traťové rychlosti v celém traťovém úseku. Výrazně se zvýší bezpečnost a komfort pro cestující a zajistí spolehlivé provozování železniční dopravy. Zvýší se kultura cestování a zatraktivní se využívání železniční dopravy pro cestující. Předpokládáme též snížení negativních vlivů na životní prostředí, zejména zatížení hlukem ze železniční dopravy.