Výstavba zastávky Havířov nemocnice

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000096
Místo realizace: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení projektu: 01. březen 2017
Datum ukončení projektu: 28. únor 2018
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 11. září 2017
Celkové schválené náklady projektu: 72 535 634 Kč
Schválený příspěvek EU: 45 273 658 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Účelem stavby je vybudování nové železniční zastávky Havířov nemocnice včetně přístupových komunikací na dvoukolejné celostátní elektrizované trati Český Těšín - Ostrava-Svinov - Opava východ (trať č. 321 dle JŘ 2016/2017), v traťovém úseku Albrechtice u Českého Těšína - Havířov (km 16,163 - 17,433). Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Cílem stavby je zvýšit dostupnost železniční dopravy a zvýšit komfort cestování na úroveň odpovídající současným trendům. V rámci stavby bude dodržen stávající průjezdný průřez Z-GČD.