GSM-R Plzeň - České Budějovice

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000111
Místo realizace: Jihočeský kraj, Plzeňský kraj
Datum zahájení projektu: 01. prosinec 2017
Datum ukončení projektu: 30. červen 2018
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 30. říjen 2017
Celkové schválené náklady projektu: 460 912 212 Kč
Schválený příspěvek EU: 260 088 185 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Obsahem stavby je vybudování základnových stanic BTS (Basic Transceiver Station) pro zajištění nutného pokrytí železničních tratí v úseku České Budějovice - Plzeň hl.n. požadovanou úrovní signálu. Stavba bude zajišťovat mobilní telekomunikační a datovou komunikaci výhradně pro potřeby železničního provozu, zejména bude zajišťovat komunikaci s železničními vozidly jedoucími na trati Plzeň - České Budějovice. Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Projekt bude zajišťovat mobilní telefonní a datovou komunikaci pro potřeby železničního provozu, tj. základní hlasovou komunikaci, komunikaci s jedoucími vozidly, zasílání textových zpráv, datové služby a dále aplikace pro vytváření speciálních uživatelských skupin - posun, konference, dispečerské okruhy apod. Základním cílem projektu je pokrytí trati signálem GSM-R v kvalitě potřebné pro nasazení zabezpečovací aplikace ETCS L2, odpovídající mezinárodnímu standardu EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced Network). Systém ETCS L2 umožňuje kontinuální přenos dat prostřednictvím GSM-R, který je schopen průběžné aktualizace dat přenášených mezi tratí a vlakem, což je v podmínkách smíšeného provozu a vlaků provozovaných různými rychlostmi velmi důležité, aby nedocházelo k omezování kapacity tratě. Instalace systému GSM-R v návaznosti na vybudování systému ETCS L2 tak představuje výrazný přínos pro zvýšení potenciální kapacity dopravní sítě. Provoz sítě musí být slučitelný s rádiovou komunikací používanou v mezinárodním železničním provozu. Dle platného implementačního plánu ERTMS se zavedení ETCS L2 jakožto další fáze na trati Plzeň - České Budějovice předpokládá po roce 2020.