Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000116
Místo realizace: Středočeský kraj
Datum zahájení projektu: 01. červenec 2018
Datum ukončení projektu: 02. prosinec 2018
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 03. květen 2018
Celkové schválené náklady projektu: 497 901 155 Kč
Schválený příspěvek EU: 274 569 966 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Projekt zahrnuje úpravy stávající železniční trati Nymburk - Mladá Boleslav v úseku Nymburk hl. n. (mimo) - Luštěnice-Újezd (mimo). Dojde k rekonstrukci železniční stanice Čachovice včetně prodloužení kolejí, výstavbě nové výhybny Straky a úpravám a rekonstrukci technologického a silnoproudého vybavení v celém úseku. Projekt navazuje na již dokončenou první stavbu v úseku Luštěnice-Újezd (včetně) - Mladá Boleslav hl. n. (včetně).
Co je cílem projektu?
Jako hlavní cíl stavba sleduje zvýšení provozní kapacity stávající jednokolejné železniční trati Nymburk - Mladá Boleslav, zejména pro potřeby intenzivní nákladní dopravy. Realizace projektu má umožnit provoz většího počtu vlaků a minimalizovat komplikace spojené s provozem dlouhých souprav nákladních vlaků až do cca 630 m. Dále mezi cíle patří obnova technicky i morálně zastaralých prvků infrastruktury, zvýšení bezpečnosti železničního provozu a kultury cestování ve stanicích a snížení počtu provozních zaměstnanců.