Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000097
Místo realizace: Karlovarský kraj
Datum zahájení projektu: 10. duben 2017
Datum ukončení projektu: 10. červen 2018
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 07. březen 2018
Celkové schválené náklady projektu: 660 175 415 Kč
Schválený příspěvek EU: 431 468 318 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1


Trať Karlovy Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt tvoří významné regionální železniční spojení mezi krajským městem a osídlením severně od něj. Vzhledem k vedení na hřeben Krušných hor zajišťuje kromě každodenní dojížďky i rekreační turistickou dopravu. Díky napojení na německou železniční síť spojuje Karlovarsko s přilehlou oblastí Saska (Zwickau a okolí).

Účelem stavby je zvýšení cestovní rychlosti na řešené trati odstraněním trvalých omezení traťové rychlosti. Cílem stavby je zkrácení jízdních dob v osobní dopravě pomocí odstranění trvalých omezení traťové rychlosti v úsecích tratě uvedených v kapitole žádosti "Jaký problém projekt řeší?" výše, vyplývajících z nevhodné geometrické polohy koleje a zejména z nedostatečného zabezpečení úrovňových železničních přejezdů. Revitalizace sníží počet trvalých omezení rychlosti a umožní dosažení maximální rychlosti na delších úsecích trati.

Bude zajištěna třída zatížitelnosti B2 a průjezdný průřez UIC-GC. V důsledku rekonstrukce přejezdů a modernizace zabezpečení trati přinese realizace stavby zvýšení bezpečnosti provozu železniční dopravy. Dojde k úspoře provozních nákladů v řešeném traťovém úseku. Revitalizace přinese možné zvýšení rozsahu poskytovaných služeb, zkapacitnění a zlepšení technických podmínek a parametrů stávajících železničních zařízení.