Modernizace trati Sudoměřice - Votice

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000177
Místo realizace: Jihočeský kraj, Středočeský kraj
Datum zahájení projektu: 01. květen 2018
Datum ukončení projektu: 30. září 2021
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 30. červenec 2018
Celkové schválené náklady projektu: 8 632 093 191 Kč
Schválený příspěvek EU: 5 151 794 403 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

 

Cílem projektu je zvýšení výkonnosti, životnosti a pohodlí nové dvojkolejné trati spolu se zvýšením bezpečnosti železničního provozu a uvedení železniční trati stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům (TSI). Obsahem stavby je především výstavba nového dvojkolejného úseku trati a řešení geometrické polohy hlavních kolejí s důrazem na zvýšení rychlosti jízdy.

V rámci projektu proběhne komplexní modernizace a rekonstrukce všech součástí železniční trati. Dojde k budování aktivních vrstev železničního tělesa, spolu s řešením nového odvodnění. Návazně dojde k realizaci železničního svršku při užití moderního pružného upevnění kolejnic.

Modernizací projdou využité stávající mostní objekty a realizovány budou i novostavby mostních objektů na přeložkách. Vzniknou nová nástupiště pro cestující s bezbariérovým přístupem a moderními přístřešky s rozhlasovým a informačním systémem.

Modernizováno bude zabezpečovací zařízení jízd vlaků, včetně nových přenosových cest a dohledových systémů. V neposlední řadě projde modernizací i napájení trati z trakčního vedení (TV) a dalších návazných stavebních a technologických částí dráhy. V rámci projektu jsou navržený dva nové železniční dvojkolejné tunely: Mezno a Deboreč.