Revitalizace trati Týniště nad Orlicí - Broumov

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000130
Místo realizace: Královéhradecký kraj
Datum zahájení projektu: 14. únor 2018
Datum ukončení projektu: 10. prosinec 2019
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 28. srpen 2018
Celkové schválené náklady projektu: 1 536 732 766 Kč
Schválený příspěvek EU: 987 684 497 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1


Předmětem stavby jsou úpravy vybraných úseků stávající železniční tratě Týniště nad Orlicí - Broumov. Řešený úsek Opočno pod Orlickými horami (mimo) - Hronov (včetně) je součástí trati č. 506A Týniště nad Orlicí - Meziměstí st.hr. Jedná se o dráhu celostátní, mimo systém TEN-T. Stavba je umístěna na tělese stávající železniční trati, v převážné většině na drážních pozemcích. Začátek stavby je v km 38,957, konec stavby v km 67,560. Celková délka revitalizovaného úseku trati je 28,603 km.
Cíle projektu jsou především zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, rekonstrukce železničních stanic a zastávek pro současné avýhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy, zlepšení komfortu cestujících zřízením nových nástupištních přístřešků a dálkové ovládání celého úseku, modernizace zabezpečovacího zařízení,zajistit třídu zatížení C4, zajistit průjezdný průřez Z-GC.


Ve stavbě bude provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku ve vybraných traťových úsecích a železničních stanicích (ŽST) pro zvýšení rychlosti. Je navržena kompletní rekonstrukce ŽST Nové Město nad Metují, ŽST Václavice a ŽST Hronov spojená s výstavbou nových nástupišť a rekonstrukce části kolejiště ŽST Bohuslavice nad Metují. V ŽST Náchod je pro zvýšení rychlosti navržena rekonstrukce hronovského zhlaví. Dále je navržena rekonstrukce nástupišť v zast. Pohoří, Bohuslavice nad Metují, Černčice a Náchod-Běloves. V zast. Velké Poříčí bude provedena úprava stávající konstrukce nástupiště a jeho prodloužení. Nová nástupiště min. dl. 90 m budou zřízena s výškou 550 mm nad temenem kolejnice a budou přístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Projekt neřeší nástupiště v žst. Náchod.

U vybraných železničních přejezdů bude provedena rekonstrukce stavební části. V rámci stavby je také navržena rekonstrukce vybraných umělých staveb (mosty, propustky). Budou provedeny vyvolané přeložky inženýrských sítí.

Stávající staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) a traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) v úsecích Opočno pod Orlickými horami (mimo) - Václavice - Hronov (včetně) a Václavice - Starkoč (mimo) budou demontována. Bude zřízeno nové SZZ (traťové stavědlo) v ŽST Náchod, kterému budou podřízeny nově zřízené vzdálené výstroje zařízení SZZ v ŽST Bohuslavice nad Metují, v ŽST Nové Město nad Metují, v ŽST Václavice, v ŽST Hronov a výstroj v ŽST Náchod. Nová SZZ budou 3. kategorie podle TNŽ 34 2620 - elektronické stavědlo se světelnými návěstidly, elektromotorickými přestavníky a s kontrolou volnosti pomocí počítačů náprav. Technologický počítač traťového stavědla bude umístěn pouze v ŽST Náchod, kde bude také umístěna dopravní kancelář s ovládáním celého traťového stavědla. Budou zřízena nová TZZ 3. kategorie podle TNŽ 34 2620 - automatická hradla.