Vybavení drážních vozidel MTW 100 palubními jednotkami ETSC

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_043/0000205
Místo realizace: hlavní město Praha
Datum zahájení projektu: 01. leden 2019
Datum ukončení projektu: 31. prosinec 2019
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 31. říjen 2018
Celkové schválené náklady projektu: 35 550 470 Kč
Schválený příspěvek EU: 20 249 999 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1


V rámci projektu budou do speciálních hnacích vozidel určených pro údržbu trakčního vedení (MTW 100) instalovány palubní jednotky ETCS. Cílem projektu je instalace palubních jednotek ETCS do 3 ks speciálních hnacích vozidel MTW 100. Bude tím zachována kontinuita kontroly, údržby a oprav trakčního vedení prostřednictvím těchto moderních speciálních hnacích vozidel na tratích s provozem výhradně pod ETCS. Obecným cílem je přispět ke zvýšení interoperability železniční dopravy aplikací podmínek TSI CCS a na národní úrovni NIP ERTMS a vyhlášky MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah.

Vozidla budou osazována palubními jednotkami ETCS, které se budou skládat z:
- prostředků pro styk s obsluhou - na každém stanovišti strojvedoucího (DMI),
- přenosových modulů pro komunikaci s balízami Eurobalise (Balise Transmission Module), se smyčkami Euroloop (Loop Transmission Module) - volitelně, se zařízením Euroradio a prvky pro zajištění rádiové komunikace v systému GSM-R,
- interface k součástem hnacího vozidla - brzdy, ovládací prvky vozidla (TIU),
- modulu zabezpečovacího počítače - vlastního jádra systému (EVC),
- časové a odometrické jednotky,
- záznamové jednotky (JRU),
- modulem pro zajištění funkce národního vlakového zabezpečovače (STM) - volitelně.