Rekonstrukce žst. Řetenice

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000235
Místo realizace: Ústecký kraj
Koridor: Není na koridoru
Datum zahájení projektu: 06. březen 2019
Datum ukončení projektu: 31. srpen 2020
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 11. prosinec 2018
Celkové schválené náklady projektu: 945 099 712 Kč
Schválený příspěvek EU: 706 174 589 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Žst. Řetenice se nachází na dvoukolejné železniční trati celostátní dráhy č. 130 Ústí n.L. hl.n. – Kadaň - Prunéřov. Je součástí globální sítě TEN-T. Cílem projektu je kompletní rekonstrukce stanice vč. peronizace a zajištění bezbariérového přístupu na nová nástupiště. Součástí stavby je rekonstrukce mezistaničního úseku Řetenice - Oldřichov u Duchcova a výstavba nového traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Řetenice - Úpořiny.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy.

Hlavní cíle projektu:
- dosažení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC a ložné míry UIC – GC
- zvýšení dopravně technologické efektivity práce
- instalace moderního zabezpečovacího zařízení
- zajištění kompatibility dopravní cesty s přilehlými úseky
- maximální zvýšení průjezdné rychlosti
- zajištění plné interoperability
- zvýšení bezpečnosti cestujících peronizací stanice
- zajištění normového stavu pro požadované parametry dopravní cesty.

Změny, které realizace projektu přinese:
- dojde k výraznému zlepšení bezpečnosti vlakové dopravy vůči cestující veřejnosti a ke zlepšení celkové kultury cestování;
- všechny prostory přístupné cestující veřejnosti jsou navrženy pro přístup i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - vše v souladu s TSI PRM a vyhláškou č. 398/2009 Sb.;
- moderní elektronická zabezpečovací a sdělovací zařízení nahradí dnešní zastaralá zařízení, náhradou stávající opotřebované infrastruktury novou a omezením vlivu lidského činitele dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti a variability vlakového provozu;
- rekonstrukce železniční trati bude mít pozitivní efekt i na okolní životní prostředí, kde hlavním přínosem bude snížení hlukové zátěže rekonstrukcí železničního svršku a sanací železničního spodku.