Rekonstrukce zab. zař. v žst Brno hl.n.

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000194
Místo realizace: Jihomoravský kraj
Datum zahájení projektu: 16. květen 2018
Datum ukončení projektu: 16. listopad 2020
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Datum schválení projektu: 16. leden 2019
Celkové schválené náklady projektu: 2 470 504 215 Kč
Schválený příspěvek EU: 1 499 912 919 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1


Stavba řeší nevyhovující stav železniční infrastruktury, zejména zabezpečovacího zařízení. Náplní stavby je rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení, traťového zabezpečovacího zařízení a souvisejících zařízení železniční infrastruktury v železniční stanici Brno hl.n. a v přilehlých traťových úsecích zaústěných tratí s úpravou a doplněním zařízení v přilehlých dopravnách.

V železniční stanici Brno hl.n. bude vybudováno nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 elektronického typu. Zařízení bude zabezpečovat všechny jízdní cesty, které konfigurace kolejiště umožňuje, posun bude zabezpečený. Výhybky, které budou zapojeny do ústředního stavění, budou opatřeny novými třífázovými elektromotorickými přestavníky.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy.

Hlavními cíli projektu jsou:
- dosáhnout normového stavu za předpokladu celkové obnovy zabezpečovacího zařízení,
- zvýšit bezpečnost provozování drážní dopravy v důsledku instalace nového a modernějšího zařízení,
- odstranit stávající technicky nevyhovující zařízení, která jsou již za hranicí životnosti,
- dosáhnout úspor času zejména v osobní dopravě.