Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000223
Místo realizace: Ústecký kraj
Přesné místo realizace: Oldřichov u Duchcova - Litvínov
Koridor: Není na koridoru
Datum zahájení projektu: 31. květen 2019
Datum ukončení projektu: 30. červen 2021
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 14. prosinec 2018
Celkové schválené náklady projektu: 1 131 096 824 Kč
Schválený příspěvek EU: 809 499 350 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Projekt se nachází na trati č.134 Oldřichov u Duchcova - Litvínov. Jedná se o jednokolejovou regionální dráhu o délce 13 km s významem především pro osobní dopravu. Cílem stavby je dokončit elektrizaci trarti do žst. Litvínov, zvýšit traťovou rychlost a bezpečnost železničního provozu. Stavba přinese zkrácení jízdních dob, zvýšení komfortu pro cestující a umožní zavést příme spojení v závislé trakci ze žst, Litvínov na TEN-T č.130 do krajského města Ústí nad Labem.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržutelnou dopravu a v souladu se specifickým cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy.