Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000371
Místo realizace: Královéhradecký kraj
Přesné místo realizace: Týniště nad Orlicí
Koridor: Není na koridoru
Datum zahájení projektu: 29. květen 2019
Datum ukončení projektu: 29. červenec 2021
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Datum schválení projektu: 04. červenec 2019
Celkové schválené náklady projektu: 623 979 467 Kč
Schválený příspěvek EU: 379 243 548 Kč
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Účelem hodnocené stavby je rekonstrukce provozovaného zařízení s použitím moderních technologií pro trakční napájecí systém 25kV 50Hz (pro zapojení postupně přepínaných traťových úseků, případně úseků nově elektrizovaných systémem 25kV 50Hz), tak i pro stávající systém 3kV DC nutný pro napájení doposud nepřepnutých tratí. Vše s cílem udržet zařízení v provozu na další dlouhé období na technické úrovni a s parametry, které s dostatečnou rezervou spolehlivě vyhoví i pro výhledové potřeby železničního provozu a budou zároveň vyhovovat nárokům současné legislativy, požadavkům bezpečnosti, ochrany životního prostředí a hospodárnosti provozu.
Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy.

Bude vybudována bezobslužná trakční napájecí stanice (TNS) v systému AC 25kV, 50Hz s dočasnými mobilními kontejnery 3kV DC a novou rozvodnou 110 kV se čtyřmi vývody na transformátory vvn/vn. Provozní budova TNS bude nový dvoupodlažní objekt. Technologie a zázemí budou umístěny v 1.np, 1.pp je řešeno jako technologický prostor pro kabelová vedení. Nosná konstrukce objektu bude železobetonová montovaná. Postaven bude i menší obslužný objekt. Sdělovací místnost TNS bude vybavena zařízeními umožňující dálkové řízení a diagnostiku. Dálkové řízení bude probíhat z ED Hradec Králové, dálková diagnostika z ED Pardubice.