GSM-R Votice - České Budějovice

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000360
Místo realizace: Jihočeský kraj
Koridor: 4
Datum zahájení projektu: 01. červenec 2019
Datum ukončení projektu: 30. červen 2021
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 20. červenec 2019
Celkové schválené náklady projektu: 373 802 318 Kč
Schválený příspěvek EU: 234 497 121 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1.1. Infrastruktura pro železniční dopravu

Náplní projektu je vypracování projektového řešení pokrytí radiovým signálem GSM-R a jeho realizace na trati č. 220 České Budějovice - Benešov u Prahy v traťovém úseku Votice - Nemanice. Celkem bude do GSM-R zapojeno 130 km tratí, z toho 111 km hlavní a 19 km odbočné trati ve směru Třeboň, Jindřichův Hradec, Pelhřimov a Milevsko.

Obecným cílem projektu je zvýšit interoperabilitu železniční dopravy, konkrétním cílem projektu je dosáhnout plného pokrytí sledované trati a vybraných úseků signálem GSM-R v kvalitě odpovídající mezinárodnímu standardu EIRENE a zabezpečit mobilní rádiovou komunikaci pracovníků železnic, komunikaci dispečera s jedoucími vozidly, datové přenosy, zvýšit bezpečnost provozu na železnici a vytvořit podmínky pro následné nasazení zabezpečovacího systému ETCS úrovně 2.