Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000328
Místo realizace: Jihočeský kraj
Koridor: 4
Datum zahájení projektu: 02. září 2019
Datum ukončení projektu: 01. červenec 2023
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 12. srpen 2019
Celkové schválené náklady projektu: 5 199 031 073 Kč
Schválený příspěvek EU: 1 495 033 038 Kč
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1.1. Infrastruktura pro železniční dopravu
Č.j. vydání Rozhodnutí : 152/2018-430-PPR

Předmětem projektu je část IV. koridoru - úsek mezi stanicí Soběslav a zastávkou Doubí u Tábora (včetně). Pro cestující veřejnost implementace projektu přinese zlepšení bezpečnosti prostřednictvím moderního zabezpečovacího zařízení, sníženou přepravní dobu pro všechny cestující, snadnější a bezpečnější přístup k vlakům (zvýšená nástupiště přizpůsobená i pro cestující se sníženou pohyblivostí). A v neposlední řadě, lidem žijícím podél koridoru a veřejnosti implementace projektu přinese snížení hladiny hluku z provozu vlaků. Nová stopa trati odvede železniční dopravu z intravilánu města Soběslav i obcí Klenovice a Roudná. Zároveň jsou na novostavbě trati navrženy prvky ochrany proti hluku v podobě trasování trati v zářezech. u obce Zvěrotice pak v tunelovém úseku, v kombinaci s cca 1,5 km protihlukových clon. Propustná výkonnost trati se zvýší více než dvojnásobně a i přes navýšení počtu spojů osobní dopravy zůstane dostatek volných tras pro nákladní vlaky.


Ve stanici Soběslav bude provedena rekonstrukce železničního spodku a svršku plánského zhlaví stanice v rozsahu dvou hlavních kolejí a napojení dvou předjizdných kolejí s užitečnými délkami nejméně 650 m. Bude vloženo 6 výhybek soustavy UIC60, svršek je nový, v hlavních kolejích s kolejnicemi tvaru 60E2 na betonových pražcích s pružným bezpodkladnicovým upevněním. V úseku ZST Soběslav (mimo) - rušená odbočka Doubí u Tábora bude zřízen nový železní svršek dvoukolejné trati v délce 8,42 km s kolejnicemitvaru 60E2 na betonových pražcích s pružným bezpodkladnico\ým upevněním. Zřízení nového železničního spodku ve zcela nové stopě sestávajícího z náspů (28 %) a zejména zářezů (52 % z délky> přeložky). Zbytek trati je na umělých stavbách (mosty, tunely). Zřízení dvou nových zastávek Myslkovice a Doubí u Tábora (zastávka v nové poloze). Všechna nástupiště budou vnější, nová s výškou 550 mm nad úrovní temene kolejnice, s bezbariérovým přístupem na nástupiště., který je zajištěn chodníky. V oblasti pozemních komunikací dojde k odstranění úrovňových přejezdů. Přejezdy budou zrušeny (na opouštěné trati) nebo nahrazeny mimoúrovňovým křížením (železničním mostem, resp. podchodem).

Cílem je zkrácení cestovních dob v osobní dopravě a snížení času cestujících ve vlacích. Dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti železnice na přepravním trhu v důsledku zvýšení modal splitu železnice. K tomu dojde zkrácením trasy na přeložce a zvýšením traťové rychlosti z 80 - 100 km/h na 160 km/h v celé délce stavby. Dalším přínosem je zvýšení spolehlivosti dopravy a odstranění ztrátových času při křižování na jednokolejné trati. To zlepší podmínky/ pro osobní i nákladní dopravu a v důsledku opět povede ke snížení cestovních dob. Dalším cílem je zvýšení bezpečnosti. K tomu dojde díky odstranění železničních přejezdů, nasazení nového zabezpečovacího zařízení s menším podílem lidské práce. Zajištěním bezbariérového přístupu osob k vlakům, zajištěním ochrany okolí dráhy před negativními vlivy z žel. dopravy, odstraněním staveb s končící životností a s nízkou spolehlivostí. Stavba v úseku Soběslav - Doubí je součástí souboru staveb celé trati České Budějovice - Praha, její realizace podmínkou pro naplnění očekáváných přínosů i pro další úseky celé trati a tím dosažení efektu celého IV. koridoru. Cílem je dosažení traťové třídy zatížení D4 UIC pro úroveň traťové rychlosti 120 km/hod včetně a dále zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC. Cíl bude dosažen zajištěním požadované propustnosti, vybavením tratí technologickým zařízením, které umožňuje zabezpečení provozu pro traťové rychlosti 160 km/hod a vybavením vybraných železničních stanic peronizací či poloperonizací.