Dotazy

Máte dotaz?

Pokud máte dotazy či podněty ke konferenci a k jejím tématům, neváhejte a využijte možnost se zeptat na cokoli. Vaše dotazy budou zodpověděny buď zde, na našich stránkách, nebo přímo na konferenci.

SUDOP - Jak se měnili nároky na projektování staveb ze strany investorů v průběhu let?

Jak se měnili nároky na projektování staveb ze strany investorů v průběhu let?

V průběhu let dochází ke stálému zvyšování rozsahu a podrobností odevzdávané dokumentace. Například přípravná dokumentace, kterou SŽDC používá pro územní řízení, je výrazně podrobnější, než vyžaduje stavební zákon. Zároveň ohromně vzrostl tlak na bezchybnost výkazu výměr, který slouží pro ocenění stavby dodavatelem. Dalším nárůstem činností je požadavek na kladné projednání dokumentace se všemi účastníky územního nebo stavebního řízení a zajištění všech stavbou dotčených pozemků. Jednoznačně je investora vyžaduje větší podrobnost, bezchybnost a zejména rozsah projednání projektu než v dřívějších letech.

Hledá SUDOP či METROPROJEKT nové zaměstnance? Případně jaké profese?

Hledá SUDOP či METROPROJEKT nové zaměstnance? Případně jaké profese?

SUDOP PRAHA a.s. průběžně přijímá nové pracovníky, kteří mají chuť na sobě pracovat a podílet se na přípravě strategických dopravních staveb. V současné době máme nedostatek pracovníků zejména v oboru železničních technologií (zabezpečovací a sdělovací zařízení, trakční vedení, drážní energetika) a v profesi životní prostředí. Noví zaměstnanci mají možnost nastoupit na pracovištích v Praze, Hradci Králové, Ústí nad Labem a v Plzni.

SUDOP - Co by nejvíce pomohlo projektantům pro urychlení přípravy projektů?

Co by nejvíce pomohlo projektantům pro urychlení přípravy projektů?

Důvodem zdlouhavé přípravy je naše legislativa, která je velmi nepřehledná, nejasná a poskytuje odpůrcům projektu ohromné možnosti přípravu zdržovat, prodražovat a napadat. Jsem přesvědčen, že řešením je jedno sloučení povolovací řízení, ve kterém by se vypořádaly všechny připomínky, požadavky a námitky všech účastníků řízení. Po jejich vypořádání by již neexistovala další možnost napadnutí již schváleného řešení. Dalším prvkem, který prodlužuje dobu přípravy, jsou zákonné lhůty za opoždění či vyjádření účastníků projednávání projektu. Lhůty dané legislativou, ve kterých jsou účastníci procesu (např. dotčené orgány státní správy a samosprávy, správci a vlastníci inženýrských sít), jsou zpravidla velmi dlouhé a velmi často nejsou dodržovány. Vymáhání stanovisek v předepsaných termínech je prakticky nemožné. Řešením by mohlo být například pravidlo, že za souhlasné stanovisko se považuje stav, kdy oslovený v požadované lhůtě neodpoví.

SUDOP - Nejsou současné normy např. pro bezbariérová nástupiště příliš striktní bez možnosti větší variability a uplatnění chytrých/levných řešení?

Nejsou současné normy např. pro bezbariérová nástupiště příliš striktní bez možnosti větší variability a uplatnění chytrých/levných řešení?

Je pravdou, že požadavky na bezbariérové řešení jsou velmi striktní a uplatnění odlišného řešení musí být schváleno drážním úřadem. V případě chytrého návrhu, který zajistí bezpečnost lze toto řešení realizovat. Je však zřejmé, že celospolečenský tlak na bezpečnost osob a provozu je prvořadý.

SŽDC - V dnešní době, při rekonstrukci stanic na tratích SŽDC už nevídám nákladové prostory, rampy a skladiště. Jak se v těchto stanicích bude nakládat?

V dnešní době, při rekonstrukci stanic na tratích SŽDC už nevídám nákladové prostory, rampy a skladiště. Jak se v těchto stanicích bude nakládat?

Při rozhodování o nezbytném rozsahu infrastruktury se musí vždy respektovat již vydaná oznámení o postradatelnosti železniční infrastruktury. K postradatelnosti se vyjadřuje také dopravce ČD Cargo, a.s., který má dominantní postavení na dopravním trhu v oblasti jednotlivých vozových zásilek. Vždy se také stanovuje předpokládaný rozsah nákladní dopravy s přihlédnutím k rozmístění výrobních kapacit v regionu i k dalším aspektům, které mohou rozsah nákladní dopravy ovlivnit. Hlavní přepravní proudy a přepravní výkony s cca 85 % jsou soustředěny na tratích TEN-T. Největší růst je očekáván v kombinované dopravě a zřejmě dojde k dalšímu postupnému poklesu podílu přepravy jednotlivých zásilek. Klíčovou otázkou je vždy ekonomické posouzení potřebnosti daného zařízení.

SŽDC - Jsou při výpočtu poplatku za použití dopravní cesty znevýhodněna vozidla s naklápěcí skříní vůči stejné soupravě bez naklápění?

Jsou při výpočtu poplatku za použití dopravní cesty znevýhodněna vozidla s naklápěcí skříní vůči stejné soupravě bez naklápění?

Ne.

SŽDC - Jaké plány máte se s žst. Brno hl. n.?

Jaké plány máte se s žst. Brno hl. n.? Čeká ji nějaká rozsáhlejší rekonstrukci? Děkuji za odpověď.

O variantě řešení přestavby ŽUB rozhodne Ministerstvo dopravy ČR a to na základě výsledků studie proveditelnosti železničního uzlu Brno, kterou zadala Správa železniční dopravní cesty a na jejímž zpracování se podílí i město Brno a Jihomoravský kraj. Ve studii, jsou posuzovány dvě koncepční varianty řešení přestavby železničního uzlu: s nádražím u řeky a s nádražím v centru pod Petrovem. Studie proveditelnosti vyhodnotí i nulovou variantu, označovanou jako „bez projektu“, tedy udržování provozuschopného stavu ŽUB v dnešní podobě.

SŽDC - Je v plánu výstavba terminálů pro propojení mezi silniční a železniční dopravou?

Je v plánu výstavba terminálů pro propojení mezi silniční a železniční dopravou – ne jen kontejnerových.

To je otázka pro jinou organizaci než je SŽDC. SŽDC zajišťuje ve smyslu Zákona o dráhách provozování dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu, jejich provozuschopnost a modernizaci a rozvoj v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti krajů.

SŽDC - Je v plánu rychlejší železniční spojení Prahy s Libercem?

Je v plánu rychlejší železniční spojení Prahy s Libercem?

Na téma železničního spojení v ose Praha – Mladá Boleslav – Liberec byla zpracována již řada studií, poslední z nich byla studie proveditelnosti z roku 2014. Spojení vykazuje přepravní potenciál, avšak s ohledem na existenci dálnice D10 nedosahují benefity dostatečnou míru, která by odůvodnila výstavbu rychlé, v celé trase dvoukolejné tratě. V současné době se bude prověřovat možnost dosažení konkurenceschopného železničního spojení, kdy bude cestovní doba mezi centry měst srovnatelná s jinými druhy veřejné dopravy a zároveň spojení nabízí odpovídající množství spojů. Dle požadavků Libereckého kraje bude prověřeno spojení s jízdní dobou Praha - Liberce 90 minut při intervalu alespoň 60 minut ve špičkách. Prověřena bude i možnost smysluplné etapizace výstavby.

SŽDC - Kde by se v ČR vyplatila rychlost 300–350 km/h?

Kde by se v ČR vyplatila rychlost 300–350 km/h?

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o rozvoji transevropské dopravní sítě na území ČR stanovuje základní rozsah sítě vysokorychlostních tratí. Nařízení definuje zvlášť postavené vysokorychlostní tratě vybavené pro rychlost 250 km/h nebo vyšší (jako je například připravovaná trať Praha – Litoměřice) a modernizované konvenční tratě vybavené pro rychlosti přibližně 200 km/h (což je případ modernizace trati Brno – Přerov). O konkrétních rychlostních parametrech jednotlivých tratí se rozhodne na základě studií proveditelnosti, které dokážou kvantifikovat všechny jejich náklady a přínosy. Důležité bude také vzít v úvahu rychlostní parametry navazující infrastruktury okolních států a také homogenitu provozních ramen konceptu Rychlých spojení.

SŽDC - Jak chce SŽDC podpořit nákladní dopravu na trati přes Havlíčkův Brod?

Jak chce SŽDC podpořit nákladní dopravu na trati přes Havlíčkův Brod? Plánujete podpořit tuto trať změnou výpočtu poplatku za dopravní cestu?

Komplexní řešení dané problematiky by měl přinést v roce 2018 nový systém poplatků za dopravní cestu. Obecně lze říci, že za účelem podpory rozvoje vybraných segmentů trhu v železniční dopravě může SŽDC vyhlásit nabídkové ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku, které jsou při dodržení vyhlášených podmínek dostupné rovným a nediskriminačním způsobem všem dopravcům na železniční infrastruktuře ve vlastnictví České republiky.

SŽDC - Plánuje SŽDC nabídnout službu postrkové lokomotivy na úsecích sklonově velmi nepříznivých vzhledem k zbytku trati (trať 250 úsek Tišnov)?

Plánuje SŽDC nabídnout službu postrkové lokomotivy na úsecích sklonově velmi nepříznivých vzhledem k zbytku trati (trať 250 úsek Tišnov)?

Ne. Služby postrkové lokomotivy patří mezi činnosti provozovatele drážní dopravy, zatímco SŽDC je provozovatelem dráhy. Podle našich informací, také nákladní dopravci nemají o takovou službu zájem.

AŽD - Když se na přejezdech stává tolik nehod, uvažuje se místo úprav zabezpečovacího například náhrada přejezdu nadjezdem, nebo podjezdem?

Když se na přejezdech stává tolik nehod, uvažuje se místo úprav zabezpečovacího zařízení například náhrada přejezdu nadjezdem nebo podjezdem?

Ano to je nejlepší řešení. AŽD Praha ale nerozhoduje o tom, kde se postaví či nepostaví podjezd nebo nadjezd. Protože jde o řádově vyšší náklady a rozhodnout musí SŽDC nebo MD.

AŽD - Spolupracujete i s jinými firmami v oblasti zabezpečovací techniky (Siemens, Thales)?

Spolupracujete i s jinými firmami v oblasti zabezpečovací techniky (Siemens, Thales)? Pokud ano tak proč vymýšlíte již vymyšlené?

Obecně spolupracujeme se všemi. Druhé části otázky nerozumím – firmy také vyvíjejí nová auta a není zde jen firma jedna.

AŽD - Jaký je rozdíl mezi ESA 11 a ESA 44?

Jaký je rozdíl mezi ESA 11 a ESA 44?

Zjednodušeně je ESA 11 stavědlo s reléovými interface a ESA 44 s plně elektronickými

AŽD - Nechtěli byste zkusit vytvořit vlastní PC simulátor JOP pro fanoušky řízení dopravy?

Nechtěli byste zkusit vytvořit vlastní PC simulátor JOP pro fanoušky řízení dopravy?

Máme několik simulátorů pro účely školení - pro fanoušky – budeme o tom uvažovat.

AŽD - Jaký máte názor na integraci AVV do vlakového zabezpečovacího zařízení?

Jaký máte názor na integraci AVV do vlakového zabezpečovacího zařízení?

Ano, je to vhodné z řady uhlů pohledu – vyšší bezpečnost, úspora energií atd.

AŽD - Jaký význam má budování ETCS na síti SŽDC, když existují tratě, které nejsou banalizované.

Jaký význam má budování ETCS na síti SŽDC, když existují tratě, které nejsou banalizované.

To s tím přímo nesouvisí.

AŽD - Má AŽD na to aby navrhla zabezpečovací zařízení pro VRT bez zahraniční kooperace?

Má AŽD na to aby navrhla zabezpečovací zařízení pro VRT bez zahraniční kooperace?

Základem techniky je ETCS a AŽD Praha tímto systémem disponuje. Takže odpověď zní, ano.

AŽD - Bylo by schopno AŽD Praha zabezpečit bezpečný provoz v Martinicích v Krkonoších se současným elektoromechanickým zabezpečovacím zařízením?

Bylo by schopno AŽD Praha zabezpečit bezpečný provoz v Martinicích v Krkonoších se současným elektoromechanickým zabezpečovacím zařízením?

Stávající elektromechanické zab. zař. neumožňuje bezpečný provoz podle současných požadavků a trendů. Jeho provoz je v této stanici umožněn pouze proto, že bylo aktivováno v době, kdy platily jiné normy. Lidský činitel přímo zjišťuje volnost staničních kolejí a toto je zdrojem možných selhání a nehod.

AŽD - Zdá se Vám slovenský model koridoru (AH s ETCS L1) lepší než český model (AB případě ETCS L2)?

Zdá se Vám slovenský model koridoru (AH s ETCS L1) lepší než český model (AB případě ETCS L2)?

ETCS L2 je samozřejmě vyšší level než L1. Slováci sami přešli na L2 v nedávno ukončeném úseku trati Státní hranice – Čadca – Žilina.

AŽD - Jak stíhá AŽD dodržovat termíny dodání ZZ?

Jak stíhá AŽD dodržovat termíny dodání ZZ?

Většinou ano, ale poslední dobou, kdy se konce staveb nakumulovaly jsme měli dílčí problémy.

AŽD - Jak se daří nájezd CDP Praha do provozu?

Jak se daří nájezd CDP Praha do provozu?

Jde to velmi dobře, bez jakýchkoli vážnějších potíží a podle harmonogramu..

AŽD - Má v ČR uplatnění ETCS L3?

Má v ČR uplatnění ETCS L3?

Nyní implementujeme L2 – o tom, jestli přejdeme na L3 je potřeba řešit v rámci Evropy a nebo alespoň okolních států.

AŽD - Jaký máte názor na zabezpečení již zmíněné trati 171 při současném velmi silném provozu na ní?

Jaký máte názor na zabezpečení již zmíněné trati 171 při současném velmi silném provozu na ní? Když vezmeme v potaz mechanické přejezdy atd.

Ano, trať musí být modernizována celá – tzn. spodek, svršek, sdělovací technika, zabezpečovací technika i trakční vedení. Trať je velmi vytížená a modernizaci potřebuje nutně.

AŽD - Jaké konkrétní výsledky přináší instalace DOZ na železničních tratích?

Jaké konkrétní výsledky přináší instalace DOZ na železničních tratích?

Obrovskou úsporu zejména v efektivitě řízení dopravy, v řešení dopravních situací, v rychlé odezvě na dopravní situaci, vyšší spolehlivost provozu, snižování personálních nákladů atd.

AŽD - Kdy bude plně v provozu ASVC?

Kdy bude plně v provozu ASVC?

ASVC je plně v provozu,i když v ověřovacím, na úseku trati Liberec - Tanvald

AŽD - Proč se mlčí o nezavřených přejezdech během průjezdu vlaku, kterých je rozhodně více než 1:1000000.

Proč se mlčí o nezavřených přejezdech během průjezdu vlaku, kterých je rozhodně více než 1:1000000.

Plně nerozumím pojmu – nezavřený přejezd. Pokud myslíte přejezd, kterým projíždí vlak a břevna závor jsou nahoře - v naprosté většině případů jde o vypnutý přejezd, přejezd ve výluce nebo mimo provoz z jiných důvodů nežli je selhání techniky.

Máte dotazy? Napište nám!