Aktuality

Dne 8. ledna 2021 Do první architektonické a urbanistické soutěže na terminál vysokorychlostní železnice na území České republiky přišlo celkem 21 návrhů od českých i zahraničních architektonických kanceláří. Vítězem soutěže se stal návrh „MP+ov Nehvizdy 2020“ od autorského dua Jiří Opočenský a Štěpán Valouch. Návrhy hodnotila porota složená ze šesti nezávislých architektů, dvou zástupců Správy železnic a starosty Nehvizd, v jejichž těsné blízkosti se nové nádraží vybuduje. Více informací naleznete v článku ZDE.

Dne 8. ledna 2021 Dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) a dokumentaci pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) VRT Polabí mezi Prahou-Běchovicemi a Poříčany zpracuje pro Správu železnic česko-francouzsko-britské sdružení společností SUDOP PRAHA, Egis Rail a Mott MacDonald. Správa železnic vybírala ze čtyř nabídek mezinárodních sdružení. Více informací naleznete v článku ZDE.

Dne 8. ledna 2021 Centrální komise Ministerstva dopravy schválila Studii proveditelnosti Nového železničního spojení Praha – Drážďany. Na základě tohoto koncepčního dokumentu se nyní bude odvíjet příprava této větve budoucí sítě rychlých spojení. Studie prokázala proveditelnost trati, jejíž první úsek vedoucí z Prahy k Litoměřicím bude sloužit čistě pro osobní dopravu s maximální rychlostí až 320 km/h. Úsek přes České středohoří a dále do Německa budou využívat i nákladní vlaky, díky tomu se uleví provozu v sevřeném údolí Labe. Více informací naleznete v článku ZDE.

Dne 14. prosince 2020 Správa železnic vypsala veřejnou zakázku na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a dokumentace EIA, řešící vlivy záměru na životní prostředí, pro již čtvrtý úsek vysokorychlostní trati s názvem VRT Jižní Morava. Ta povede z Modřic do Šakvic. Hlavním cílem zakázky je navrhnout novostavbu vysokorychlostní trati v úseku od Brna směrem na Břeclav. Úsek VRT dlouhý 33 km s provozní rychlostí až 320 km/h bude začínat v Modřicích a prozatím bude ukončen za stanicí Šakvice napojením do stávající koridorové trati. Více informací naleznete v článku ZDE.

Dne 23. listopadu 2020 Správa železnic vypsala veřejnou zakázku na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a dokumentace EIA, řešící vlivy záměru na životní prostředí, pro druhou část vysokorychlostní trati z Přerova do Ostravy (VRT Moravská brána). Tu tvoří úsek z Hranic na Moravě do Ostravy-Svinova. Hlavním cílem přípravné dokumentace bude navrhnout v rámci vládního konceptu rychlých spojení novostavbu vysokorychlostní trati v úseku od Hranic na Moravě do Ostravy-Svinova, který je přímým pokračováním prvního úseku VRT Moravská brána z Prosenic ke Hranicím na Moravě. Více informací naleznete v článku ZDE.

Dne 3. listopadu 2020 Návrh spojení Prahy s polskou Wroclawí novou vysokorychlostní tratí je předmětem Studie proveditelnosti RS 5 VRT Praha – Hradec Králové – Wroclaw. Na jejího zpracovatele vypsala Správa železnic výběrové řízení. Studie by měla vyjít na 20 milionů korun bez DPH. Hlavním cílem studie je návrh trasy budoucí vysokorychlostní tratě mezi Prahou, Hradcem Králové a státní hranicí s Polskem, její optimalizace ve vztahu k územním limitům, definice možností napojení do uzlů Praha a Hradec Králové, definice její vazby na navrhovanou síť VRT a dalších hlavních tratí i identifikace problémových míst včetně možností jejich řešení. Více informací naleznete v článku ZDE.

Dne 3. září 2020 Správa železnic zahájila zadávací řízení na zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) první části vysokorychlostní trati z Přerova do Ostravy, která nese označení VRT Moravská brána. Ta odlehčí nejzatíženějšímu úseku české železnice, ve kterém se stýkají evropské i národní železniční koridory. Začíná u Přerova v železniční stanici Prosenice a končí u Hranic na Moravě, odkud bude VRT Moravská brána pokračovat svou druhou částí až do Ostravy. Více informací naleznete v článku ZDE.

Dne 31. srpna 2020 DB Netz AG a Správa železnic vyhlašují veřejnou soutěž na projekční práce ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí v rámci společného projektu Nové železniční spojení Drážďany – Praha. Zpracování dokumentace v procesu předprojektové přípravy se předpokládá v letech 2020 až 2024. Více informací naleznete v článku ZDE.

Dne 29. července 2020 Už během září by Centrální komise Ministerstva dopravy mohla posoudit studii proveditelnosti na výstavbu nového železničního spojení mezi Prahou a Drážďany. Práce na jejím dokončení nijak nezbrzdilo rozvázání smlouvy s původním zpracovatelem, sdružením firem CEDOP+EGIS.Více informací naleznete v článku ZDE.

Dne 2. července 2020 Konkrétnější obrysy získá už brzy první terminál vysokorychlostní železnice v Česku – nádraží Praha východ poblíž Nehvizd ve Středočeském kraji. Správa železnic aktuálně připravuje otevřenou architektonickou soutěž na jeho podobu, vypsat ji hodlá letos na podzim. Terminál bude součástí vysokorychlostní tratě Praha – Brno, respektive jejího prvního úseku vedoucího z Prahy-Běchovic do Poříčan. Více informací naleznete v článku ZDE.

Dne 29. června 2020 Projektový tým Správy železnic po skončení karanténních opatření pokračuje v projednávání tras budoucích vysokorychlostních tratí. S návrhem vedení trasy VRT Moravská brána se měli možnost seznámit zástupci téměř všech dotčených měst a obcí mezi Přerovem a Ostravou. Experti ze Správy železnic se zajímali o jejich názory na navrhovanou trasu a seznámili je se způsoby, jak se mohou do přípravy vysokorychlostních tratí ve svém okolí zapojit.

Dne 8. června 2020 zahájila Správa železnic besedou s občany v obci Popůvky u Brna sérii setkání s obyvateli obcí, jejichž katastrálním územím bude v budoucnu procházet nová vysokorychlostní trať. Diskuse s občany navazuje na setkání se starosty a dalšími členy obecních samospráv dotčených obcí. Obyvatelé mají možnost získat podrobné informace o detailním zakreslení trasy na území obce, dozví se, v jaké fázi se příprava trati nachází v daný moment i jaké budou další fáze a co budou obnášet. Zástupci projektového týmu Správy železnic odpovídali na veškeré vznesené dotazy a připomínky. Ve středu 10. 6. proběhlo setkání v Troubsku a 16. 6. se bude pokračovat v sérii besed s obyvateli Ostopovic.

Dne 4. května 2020 Správa železnic dnes zveřejnila opakované zadávací řízení na zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) první vysokorychlostní trati v České republice v úseku Praha-Běchovice – Poříčany (VRT Polabí). Více informací naleznete v článku ZDE.

Dne 24. dubna 2020 Správa železnic podepsala se společností SNCF smlouvu o poskytování služeb při přípravě výstavby vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice. Smlouva je dalším logickým a navazujícím krokem, který zajistí průběžnou kontrolu dokumentací pro územní rozhodnutí (DÚR) a pokračování prací na dalších technických předpisech, jež umožní v budoucnu nejen další stupně projektové přípravy VRT, ale i jejich výstavbu, zprovozňování, pravidelný provoz a údržbu. Více informací naleznete v článku ZDE.

Dne 23. dubna 2020 Správa železnic učinila další významný krok v přípravě vysokorychlostních tratí (VRT). Po roce intenzivních prací dokončila Manuál pro projektování VRT ve stupni DÚR. Jedná se o důležitý milník, neboť umožní zpřesnění podoby vysokorychlostních tratí. Příprava se díky tomu posune od stovky metrů širokého koridoru do podrobnosti konkrétních dotčených pozemků. Více informací naleznete v článku ZDE.

Dne 23. ledna 2020 Správa železnic akceleruje v letošním roce přípravu desítek investičních akcí. Další desítky projektů postoupí do realizační fáze. Intenzivně pokračuje i projekt přípravy pilotních úseků vysokorychlostních tratí (VRT) a rekonstrukce nádražních budov. Dokončí se podrobnější diagnostika a statické posouzení železničních mostů. K prioritám se nadále řadí bezpečnost na železničních přejezdech. Více informací naleznete v článku ZDE.

Dne 7. ledna 2020 Centrální komise Ministerstva dopravy schválila Správě železnic další etapu Studie proveditelnosti VRT Praha – Brno. Výstupy z dílčího plnění studie považuje jako dostatečné pro rozhodnutí o dalším směřování přípravy vysokorychlostní tratě a pro rozhodnutí o základním vedení jejího koridoru. Více informací naleznete v článku ZDE.

Dne 3. ledna 2020 SŽDC vypsala tendr na zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí pro první úsek vysokorychlostní trati. Správa železnic zveřejnila zadávací řízení na zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) první vysokorychlostní trati v České republice v úseku Praha-Běchovice – Poříčany (VRT Polabí). První dílčí úsek VRT Praha – Brno, který se dostal do této fáze přípravy, začíná v železniční stanici Praha-Běchovice a končí zapojením do stávajících tratí Poříčany – Pečky a Sadská – Nymburk-město. Více informací naleznete v článku ZDE