Postup přípravy výstavby vysokorychlostních tratí

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, se Česká republika zavázala podporovat rozvoj železniční infrastruktury.

Koridory vysokorychlostní dopravy jsou také součástí strategického dokumentu Politika územního rozvoje České republiky (PÚR). Tento materiál je celostátním nástrojem územního plánování, který slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje a územně plánovací činnosti jednotlivých krajů a současně jako zdroj důležitých argumentů při prosazování zájmu ČR v rámci územního rozvoje Evropské unie.

Následně bylo v roce 2017 vydáno Usnesení Vlády ČR c. 389 o Programu rozvoje rychlých železničních spojení v České republice, které spočívá ve výstavbě nových vysokorychlostních tratí, modernizaci významných stávajících tratí, pořízení odpovídajícího vozidlového parku a vytvoření nového provozního konceptu.

Správa železnic byla z pozice manažera železniční infrastruktury pověřená také výstavbou nových vysokorychlostních tratí a pro realizaci tohoto cíle činí všechny potřebné kroky.

Strategie přípravy rychlých spojení (aktualizováno 11/2019)

 

mapa
 

Studie proveditelnosti
Studie proveditelnosti jednotlivých úseků Komplexní posouzení reálnosti a proveditelnosti záměru po technické, územní, finanční, marketingové, provozní a personální stránce. Hodnotí ekonomickou efektivitu, smysluplnost záměru pro společnost a vyhodnocuje varianty k další přípravě a realizaci.
Zakotvení trasy v územně plánovacích dokumentacích
Aktualizace Zásad územního rozvoje příslušných krajů Aktualizace krajských územně plánovacích dokumentací, které jsou nadřazeny územním plánům obcí, z pozice Správy železnic jako tzv. oprávněného investora. Změna koridoru VRT z územní rezervy na návrhový koridor včetně jeho úprav, které umožní umístění VRT.
Podklady pro další projektovou přípravu a realizaci
Geodetické zaměření a průzkumy Geodetické zaměření území a průzkumy nutné pro další projektovou přípravu a realizaci záměru (hydrogeologický, inženýrskogeologický, dendrologický, krajinného rázu apod.).
Stanovisko EIA od kraje/MŽP ČR
Proces posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) Environmental Impact Assessment (EIA) – Vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí a určení podmínek pro její další přípravu, realizaci i provoz.
Územní rozhodnutí
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) Posouzení, zda je možné navrhovanou stavbu i s jejími vlivy na okolí umístit do území a zda je stavba v souladu s územně plánovací dokumentací a dalšími požadavky. Neposuzuje konkrétní způsob provedení stavby.
Územní řízení
Stavební povolení

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Řeší zejména konkrétní podobu stavby, její provedení a její technické aspekty, nikoli však už její vlivy na okolí.
Stavební řízení
Uvedení do provozu
Realizace stavby Příprava území, výstavba, zkoušení a schvalování jednotlivých částí stavby, zkušební provoz a uvedení do provozu.