Aktuality

Dne 14. července 2020  proběhlo v Ústí nad Labem a Hrobcích poslední ze série setkání Správy železnic se zástupci obcí Ústeckého a Středočeského kraje a městských částí Prahy. Celkem sedmi setkání se zúčastnilo více než padesát obcí. Projektový tým zástupcům představil aktuální stav příprav plánovaného nového železničního spojení Drážďany – Praha a popsal následující postup prací. Hlavními cíli uskutečněných setkání bylo představit jednotlivé kroky přípravy a možnosti zapojení se do procesu. Následné podněty a připomínky dotčených obcí tak bude možné zohlednit v rámci přípravy projektu. S dotčenými obcemi zůstáváme v kontaktu a budeme je informovat o dalším vývoji.

Dne 16. června 2020 Správa železnic představila v Litoměřicích zástupcům obcí aktuální stav prací a další plánovaný postup v okolí plánované trasy nového železničního spojení Drážďany – Praha. Otevřená diskuze se dotkla řešení lokálních témat týkajících se navrhovaného vedení nové trati. Členové projektového týmu se v blízké době setkají také se zástupci obcí Středočeského kraje a Prahy. Více informací naleznete v článku ZDE.

Dne 3. června 2020 Aktuální stav přípravy projektu nového železničního spojení Drážďany – Praha představila Správa železnic první červnový týden v  Roudnici nad Labem. Setkání se zúčastnili starostky a starostové obcí v blízkosti budoucí vysokorychlostní trati. Členové projektového týmu, který zajišťuje přípravu moderní vysokorychlostní železnice na českém území, je seznámili s alternativními návrhy průchodu trati v oblasti právě mezi Roudnicí nad Labem a Litoměřicemi. Zároveň si vyslechli od zástupců samosprávy podněty a připomínky.

Dne 21. května 2020 Geodeti mapují území pro další přípravu trasy Nového železničního spojení Drážďany – Praha. O další důležitý krok postoupila příprava Nového železničního spojení Drážďany – Praha na svém vnitrostátním úseku. Práce pokračují sběrem geodetických dat v úseku Praha – Lovosice/Litoměřice. Více informací naleznete v článku ZDE.

Dne 12. května 2020 DB Netz a Správa železnic vyhlašují zadávací řízení na veřejnou zakázku na projektové řízení ve společném plánovacím prostoru v rámci projektu Nové železniční spojení Drážďany – Praha. Plnění zakázky pro fázi předprojektové přípravy se předpokládá v letech 2020 až 2024. Více informací naleznete v článku ZDE.

Dne 2. března 2020 došlo v Drážďanech k podpisu společného prohlášení o spolupráci a podpoře plánování železniční novostavby Drážďany – Praha mezi Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury, Ministerstvem dopravy České republiky, Deutsche Bahn AG, Správou železnic, státní organizací, a Svobodným státem Sasko. Ve společném prohlášení se všechny zúčastněné strany shodly na pokračování dosavadních dohod a úzké spolupráce v průběhu dalšího plánování a podpoře prohloubení vzájemné výměny zkušeností. Více informací naleznete v článku ZDE.

Dne 15. ledna 2020 proběhla v Praze předběžná tržní konzultace, kdy byl potenciálním dodavatelům představen postup při společném zadávání veřejných zakázek oběma zadavateli, jejich předpokládaný obsahový rámec a hlavní rozdíly oproti obvykle prováděnému postupu zadávání na národní úrovni. Cílem předběžné tržní konzultace bylo transparentní formou předat informace co nejširšímu spektru potenciálních dodavatelů. Více informací naleznete v článku ZDE.

Dne 16. prosince 2019 došlo k podpisu Smlouvy o spolupráci v oblasti projektové přípravy Nového železničního spojení Drážďany – Praha mezi Správou železnic, státní organizací, DB Netz AG a DB Energie GmbH. Smlouva upravuje mimo jiné způsob hrazení nákladů a provádění plnění v souvislosti s projektovou přípravou až do doby uzavření a ratifikace mezistátní smlouvy mezi Českou republikou a Německem. V neposlední řadě vytváří základ spolupráce mezi zúčastněnými stranami při realizaci plnění a společném zadávání veřejných zakázek. Více informací naleznete v článku ZDE.