Časté dotazy

Proč je třeba budovat nové železniční spojení?

Současná trať se brzy dostane na svoji kapacitní hranici, navíc ji s ohledem na trasování v údolí Labe není možné rozšiřovat. Nové železniční spojení přinese nejen konkurenceschopné spojení Prahy a Drážďan, ale i napojení Česka na vysokorychlostní síť v Německu. Trasa mezi českou a saskou metropolí se zkrátí o 56 kilometrů. Zrychlí se i jízdní doba mezi českou metropolí a Ústí nad Labem.

Proč se bude razit dlouhý tunel?

Tunelové řešení je jediným možným technickým řešením, protože prostorové uspořádání údolí Labe neumožňuje přidání dalších kolejí. Kvůli podélným sklonům přípustným pro nákladní dopravu a potřebě překonat Krušné hory, resp. Děčínskou vrchovinu není povrchové vedení trasy možné.

Nový přeshraniční tunel by mohl s 26 kilometry patřit k nejdelším v Evropě. Předpokládá se jako dvojice jednokolejných tunelů, pro jejichž realizaci bude použito zejména tunelovací metody TBM, tedy s využitím razicích štítů. Z důvodu délky tunelu a požadavků na bezpečnost bude navržena minimálně jedna tzv. záchranná stanice. Kolejová propojení uvnitř tunelu se nepředpokládají. Podrobný návrh technických, technologických a požárně-bezpečnostních parametrů bude předmětem zahajovaných projekčních prací.

O kolik se zkrátí současná vzdálenost Praha – Drážďany?

O 56 km, z toho 26 km připadá na Krušnohorský tunel mezi Drážďany a Ústím nad Labem. Cestovní doba se ze současných 2 hodin a 11 minut zkrátí na méně než 1 hodinu.

Jaké vlaky budou po nové trati jezdit?

Nová trasa mezi Drážďany, Ústím nad Labem a Litoměřicemi bude určena pro osobní i nákladní vlaky, a to včetně tunelů. Mezi Litoměřicemi a Prahou bude nová trať vyhrazena pouze pro osobní dopravu.

Jaká rychlost bude v tunelu?

V tunelu se bude jezdit rychlostí až 200 km/h.

Kdo stavbu zaplatí?

Na financování se bude podílet Česká republika prostřednictvím SFDI a v Německu spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury. Společným zájem je v maximální míře využít zdroje financování Evropská unie.

Kudy povede trať z Prahy do Ústí nad Labem?

Tím se se zabývá studie proveditelnosti, kterou nechává zpracovat Správa železnic. Zatím je stále předmětem posuzování variantní řešení tzv. Litoměřického tunelu mezí Ústím nad Labem a Litoměřicemi, dále směrem do Prahy pak trasa respektuje stabilizovaný koridor zakotvený v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje.

Co se bude dít po ukončení studie proveditelnosti?

Správa železnic předloží studii proveditelnosti pravděpodobně na začátku roku 2020 ke schválení Centrální komisi Ministerstva dopravy.

Když ministerstvo studii proveditelnosti schválí, co bude následovat?

V optimálním případě vybere Centrální komise Ministerstva dopravy nejvhodnější projektovou variantu ze studie proveditelnosti, se kterou následně Správa železnic zahájí další kroky v investiční přípravě, tedy zpracování dokumentací pro územní řízení, a to včetně zakotvení nebo aktualizace potřebného koridoru do územně plánovacích dokumentací.

Kde se můžeme k projektu vyjádřit?

e-mail: vrt@szdc.cz