Postup přípravy nového železničního spojení Drážďany – Praha

2018–2020   Studie proveditelnosti
Studie proveditelnosti nového železničního spojení Praha – Drážďany

Komplexní posouzení reálnosti a proveditelnosti záměru po technické, územní, finanční, marketingové, provozní a personální stránce. Hodnotí ekonomickou efektivitu, smysluplnost záměru pro společnost a vyhodnocuje varianty k další přípravě a realizaci.

Zpracovatelé 
Centrum pro efektivní dopravu, z.s. (Cedop) + Egis Rail 

2020–2022   Zakotvení trasy v územně plánovacích dokumentacích
Aktualizace Zásad územního rozvoje
hl. m. Prahy          

Aktualizace krajské územně plánovací dokumentace, která je nadřazena územním plánům obcí, z pozice Správy železnic jako tzv. oprávněného investora. Změna koridoru VRT z územní rezervy na návrhový koridor včetně jeho úprav, které umožní umístění nové železniční tratě.

Aktualizaci projednává a schvaluje Zastupitelstvo kraje.

Aktualizace Zásad územního rozvoje 
Středočeského kraje 
Aktualizace Zásad územního rozvoje
Ústeckého kraje
2019–2022   Podklady pro další projektovou přípravu a realizaci
Geodetické zaměření a průzkumy  Geodetické zaměření území a průzkumy nutné pro další projektovou přípravu a realizaci záměru (hydrogeologický, inženýrskogeologický, dendrologický, krajinného rázu apod.).
Připravuje se
Proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)   
Územní řízení 
Stavební řízení
Realizace stavby