Projekt přeshraniční spolupráce

Ve spolupráci s německým správcem infrastruktury DB Netz AG probíhá příprava nového železničního spojení mezi Drážďany a Prahou, které je součástí evropského Orient/East–Med koridoru.

Na české straně se jedná o výstavbu zcela nové tratě, na německém území z části o novostavbu a z části o modernizaci stávající tratě z Heidenau do Drážďan.

Nová trať zkrátí cestovní dobu mezi Drážďany a Prahou z 2,5 na 1 hodinu, zvýší kapacitu pro osobní i nákladní dopravu a sníží hlukovou zátěž v sevřeném údolí Labe.

Součástí projektu ale není jen atraktivní spojení Drážďan, Ústí nad Labem nebo Litoměřic s Prahou, ale také nová trať vedoucí ze středních Čech přes Louny do Mostu, která přinese konkurenceschopné časy pro cestování vlakem mezi Prahou a Podkrušnohořím.

Správa železnic, státní organizace, DB Netz AG a DB Energie GmbH uzavřely na konci roku 2019 smlouvu o spolupráci v oblasti projektové přípravy stavby Nového železničního spojení Drážďany – Praha. Spolupráce bude soustředěna na přeshraniční úsek Drážďany – Ústí nad Labem, jehož klíčovou částí je Krušnohorský tunel.

Na základě uzavřené smlouvy budou v následujících letech zadávány a plněny veřejné zakázky pro předprojektovou přípravu pro společný plánovací prostor, který zahrnuje vlastní tunel i přilehlé předportálové úseky, a současně bude vzájemně koordinován postup přípravy úseku mezi Drážďany a Ústím nad Labem.

Spolupráce mezi Českou republikou a Německem

Za projekt nové tratě Drážďany – Praha jsou obě strany odpovědné společně. Jelikož se jedná o přeshraniční záměr, je zapotřebí také úzká spolupráce s příslušnými ministerstvy obou zemí. V rámci spolupráce byly zahájeny práce na vypracování mezistátní smlouvy mezi Českou republikou a Německem, která bude upravovat povolovací procesy stavby, technické a finanční zásady realizace a způsob provozování nového hraničního bodu, stejně jako principy odpovědnosti mezi oběma zeměmi.