Cíle projektu

Cílem projektu je zkrátit časovou dostupnost mezi hlavními hospodář­skými centry České republiky a vytvořit společný prostor, kde rozhodující není fyzická vzdálenost těchto center. Krát­ké přepravní doby zajistí běžné cesto­vání v rámci plnění pracovních úkolů a umožní společnostem rozprostřít své aktivity mimo tradiční města. Do 2 ho­din, které jsou i při častém jednoden­ním obchodním cestování běžné, budou navzájem dosažitelná téměř všechna hlavní centra v České republice.

Cílem je také přiblížit regiony k hlav­ním centrům a umožnit tak pružnější dojíždění obyvatel za prací i vzděláním. Nebude nutné přímé stěhování do velkých měst a rozhodování o bydlišti v rámci rodiny, kde každý její člen má jiné uplatnění a jiné potřeby. Oblast dostupnosti do 1 hodiny od velkých cen­ter, při které je ještě denní cestování za prací přijatelné, se výstavbou VRT výrazně rozšíří.

Cílem je vytvoření podmínek pro další rozvoj regionů díky lepší distribuci ekonomických příležitostí a lepšího rozložení ekonomické aktivity. Ze za­hraničních zkušeností je zřejmé, že re­giony napojené na síť rychlé železnice zaznamenávají vyšší růst místní eko­nomiky. Obyvatelé vykonávající práci s vysokou přidanou hodnotou zůstávají v regionech a přispívají k jejich rozvoji.

Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy na dopravním trhu a tím i zvýšení jejího využití a převedení dopravní zátěže z environmentálně méně šetrných způsobů dopravy.

Cestovní doby Praha – Brno – Ostrava
graf