Evropský význam projektu

Sbližování evropských zemí a jejich ekonomik vede k růstu poptávky po dopravě, a to osobní i nákladní. S tím je spojen požadavek na rozvoj dopravní infrastruktury. Odpovědí je vytvoře­ní tzv. Transevropské dopravní sítě (TEN-T). Její součástí je i trasa VRT Praha – Brno – Ostrava s případným pokračováním dále do Polska a trasa VRT Brno – Šakvice s případným po­kračováním do Břeclavi a dále na státní hranici se Slovenskem a s Rakouskem.

Cílem projektu je zajistit nezbytnou dopravní infrastrukturu pro zlepše­ní dostupnosti a propojenosti všech regionů Evropské unie (EU) pro řádné fungování vnitřního trhu a dosažení dlouhodobých strategických cílů ze­jména v oblasti konkurenceschopnosti. Má rovněž pomoci posílit hospodář­skou, sociální a územní soudržnost EU a podpořit právo všech jejích občanů na volný pohyb v rámci území členských států.

Nová VRT je základem pro posílení role železniční dopravy na dopravním trhu. Environmentálně přijatelná forma dopravy podporuje cíle EU v oblasti ochrany životního prostředí. Je dalším krokem na cestě k nízkouhlíkové eko­nomice a pomůže při snížení závislosti dopravy na tradičních uhlovodíkových palivech. Přispěje k trvale udržitelné­mu rozvoji EU.

Vysokorychlostní trať Praha – Brno – Ostrava s odbočením ve směru Břeclav se stane páteří středoevropské sítě rychlé železniční dopravy. Propojí hlavní města zemí Visegrádské skupiny a naváže na připravované projekty v Německu a Rakousku.

VRT v ČR a vztah k síti TEN-T

mapa