Postup přípravy nového železničního spojení
Praha – Brno – Ostrava a Brno – Břeclav

2018–2019   Studie proveditelnosti
Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati
Praha – Brno – Břeclav 

Komplexní posouzení reálnosti a proveditelnosti záměru po technické, územní, finanční, marketingové, provozní a personální stránce. Hodnotí ekonomickou efektivitu, smysluplnost záměru pro společnost a vyhodnocuje varianty k další přípravě a realizaci.

Zpracovatelé 
Studie proveditelnosti VRT Praha – Brno – Břeclav 2018–2019: 
SUDOP PRAHA, a. s.

Studie proveditelnosti VRT (Brno) – Přerov – Ostrava 2019–2020:
SUDOP PRAHA, a. s. + EGIS RAIL SA

Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati
Praha – Brno – Břeclav 
2019–2022   Zakotvení trasy v územně plánovacích dokumentacích
Aktualizace Zásad územního rozvoje
hl. m. Prahy    

Aktualizace krajské územně plánovací dokumentace, která je nadřazena územním plánům obcí, z pozice Správy železnic jako tzv. oprávněného investora. Změna koridoru VRT z územní rezervy na návrhový koridor včetně jeho úprav, který umožní umístění VRT jako veřejně prospěšné stavby.

Aktualizaci projednává a schvaluje Zastupitelstvo kraje.

Aktualizace Zásad územního rozvoje
Středočeského kraje 
Aktualizace Zásad územního rozvoje
Kraje Vysočina 
Aktualizace Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje 
Aktualizace Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje 
Aktualizace Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje
2019–2022   Podklady pro další projektovou přípravu a realizaci 
Geodetické zaměření a průzkumy  Geodetické zaměření území a průzkumy nutné pro další projektovou přípravu a realizaci záměru (hydrogeologický, inženýrskogeologický, dendrologický, krajinného rázu apod.).
Připravuje se
Proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) 

Pro pilotní úseky VRT:
– Polabí
– Moravská brána
– Jižní Morava
dojde k zahájení procesu zadání zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace EIA na konci roku 2019.

Územní řízení 
Stavební řízení 
Realizace stavby