Dopravní model

Studie proveditelnosti na nové vysokorychlostní železnice pracují s dopravními modely. Na základě současných přepravních proudů předvídají budoucí vytížení železnic nebo silnic. Do výpočtů je zahrnuta stávající i připravovaná infrastruktura včetně nových vysokorychlostních tratí. Ty budou fungovat jako páteř veřejné dopravy a pomůžou na železnici přitáhnout další cestující. Do modelu vstupuje mimo jiné také předpokládaný vývoj ekonomiky. A aby byl odhad co nejpřesnější, odborníci dopravní model zkalibrovali, tedy porovnali, zda byla metodika zvolena správně.
K tomu jim posloužila data hned z několika zdrojů, jejichž přehled nabízíme k prostudování.

Statistiky o přepravních proudech železničních dopravců

Vytíženost jednotlivých spojů či tras je většinou součástí obchodního tajemství jednotlivých železničních dopravců. Projekční kanceláře s nimi proto v materiálech pracují pouze souhrnně. Model pro potřeby studií proveditelností počítá s průměrnými denními počty a obraty cestujících na železniční síti.
 

Zatížení tratí nákladní dopravou

Data o provozu nákladních vlaků poskytla projekčním kancelářím přímo Správa železnic, která řídí provoz na většině české železniční sítě.
 

Statistiky cestujících v autobusové dopravě

Centrální data o počtu cestujících v autobusové dopravě neexistují. Projektant proto zorganizoval vlastní přepravní průzkum obsazenosti
ve spojích vybraných dopravců. Další informace mu pak poskytly krajské samosprávy. Jedná se o průměr počtů cestujících na vybraných linkách regionální a celostátní autobusové dopravy. 

Zátěžový kartogram

Zátěžový kartogram ze Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav
 

Průzkum dopravního chování ze Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno

Vysokorychlostní železnice bude na řadě míst v Česku propojena se stávající sítí. I z tohoto důvodu museli projektanti zohlednit také širší přepravní vztahy v některých uzlech. Ten brněnský v nejbližších letech čeká přestavba, aby mohl vyhovět vzrůstajícím požadavkům
na moderní dopravu.

Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno poskytuje vhled do přepravních návyků cestujících v krajském městě. Ve vhodných případech tak projektanti využili pro sestavení dopravního modelu také informace z této studie.
 

Celostátní průzkum dopravního chování

Dalším důležitým podkladem pro zpracování dopravního modelu pro VRT byla data z projektu Ministerstva dopravy „Česko v pohybu“.
Ten odpověděl na otázky odkud, kam, proč a jakými prostředky obyvatelé cestují. Průzkum probíhal v letech 2017-2019 a realizovalo ho Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. ve spolupráci s agenturou SC&C.

Více informací o projektu jsou zveřejněny na internetových stránkách Česko v pohybu.
 

Rozvoj dopravní sítě

Harmonogram realizace dopravních staveb je důležitým podkladovým materiálem pro stanovení dopravní prognózy. Data zpracovateli poskytlo Ministerstvo dopravy ČR, které rovněž připravilo strategický plán rozvoje dopravní infrastruktury do roku 2050. Materiál je
ke stažení na stránkách ministerstva.
 

Celostátní sčítání dopravy na dálniční a silniční síti

V roce 2016 uspořádalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) celostátní sčítání dopravy. Na dálnicích je intenzita dopravy stanovena zejména pomocí údajů z automatických detektorů. Frekvence využití silnic je pak sestavena z výsledků ručního průzkumu pomocí přepočtových koeficientů variací intenzit dopravy. Podrobnosti najdete na stránkách ŘSD.

Provoz mezi Prahou a Ústím nad Labem

I takto může vypadat výstup z dopravního modelu. Tento znázorňuje provoz na komunikacích mezi Prahou a Ústím nad Labem v roce 2050.
 

Automatické sčítače dopravy na dálnici D1

Sčítače na dálnicích pomohly se sestavením dopravního modelu ještě jednou. Aktuální data poskytlo projektantům opět ŘSD. Informaci
o intenzitě dopravy pak správce silniční sítě poskytl také z dálnice D8.
 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Český statistický úřad v rámci Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 zkoumal také návyky lidí v dopravě. Pro účely průzkumu posloužila především data o dojíždění za prací či vzděláním.

Odborně připravené a řádně zkalibrované dopravní modely najdete ve studiích proveditelnosti k jednotlivým úsekům nových VRT. Každá studie obsahuje výše uvedené diagramy, ze kterých je možné zjistit budoucí vytížení tratí nebo silnic a také komentáře k předpokládanému rozvoji dopravy v Česku.