Aktuality

Jižní varianta – uvedení dezinformací na pravou míru

Protože se na území MČ Praha 6 a na sociálních sítích objevily zavádějící či lživé informace o tzv. jižní variantě vedení tunelů v rámci připravované železnice na letiště, z pozice investora si dovolujeme je stručně rozebrat a uvést na pravou míru. Cílem je zabránit šíření poplašných zpráv a ničím nepodložených spekulací.

Tvrzení č.1

Jižní varianta reprezentuje úplně nově navrženou trasu tunelů, která nebyla městské části ani veřejnosti dostatečně představena

Skutečnost

Aktuálně preferovaná trasa principiálně stále odpovídá variantě V3, která spočívá v průchodu oblastí mezi Dejvicemi a Veleslavínem dvěma dlouhými raženými tunely a která byla již v roce 2016 odsouhlasena zastupitelstvem MČ Praha 6 (viz přiložený dokument). Jižní varianta této trasy pouze posunula část tunelů k jihu směrem k stabilnějšímu podloží a do větší hloubky pod terénem a již od letošního léta o ní intenzivně informujeme městskou část i veřejnost prostřednictvím osobních setkání, médií a sociálních sítí. Výsledkem tohoto posunu je optimalizovaná trasa, která je ze všech uvažovaných variant nejhlubší, nejstabilnější a má i nejpřímější vedení mezi Dejvicemi a Veleslavínem (viz přiložená mapka).

Tvrzení č. 2

Během realizace stavby a následného provozu železniční trati v tunelech hrozí poškození nemovitostí

Skutečnost

Pod Střešovicemi vzniknou nejhlubší tunely v celé Praze, které v tomto ohledu překonají i tunely metra. Výška nadloží v oblasti Baterií či Norbertova dokonce přesáhne 80 metrů! Provoz trati tedy rozhodně nemovitosti nepoškodí, ostatně ani nejmělčeji uložené úseky pražského metra takový dopad nemají. Při výstavbě se počítá s nasazením razicích štítů TBM, které se osvědčily při prodlužování metra do Motola. Přestože tyto tunely podcházejí velmi mělce například sídliště Červený vrch, ani během výstavby nedošlo k žádnému poškození dotčených nemovitostí. Technologie TBM se obejde zcela bez trhacích prací (video s ilustrací práce TBM najdete například zde).

Tvrzení č. 3

V trase jižní varianty hrozí znehodnocení nemovitostí a snížení jejich tržní ceny

Skutečnost

Dopad výstavby a provozu trati na dotčené nemovitosti bude buď nulový a nebo pozitivní. Ražené tunely uložené v hloubce několika desítek metrů se na technickém stavu okolní zástavby nijak neprojeví a v blízkosti železničních stanic se naopak díky zlepšení dopravní dostupnosti zvýší atraktivita lokality, a tím může stoupnout i cena nemovitostí.

Tvrzení č. 4

Projekt poškodí životní prostředí

Skutečnost

Projekt naopak prospěje životnímu prostředí, protože uvolní koridor stávající trati, zbaví Prahu 6 několika kilometrů dopravní bariéry a umožní nové ekologičtější využití dotčeného prostoru. Na místě nejsou ani obavy o zdroje spodní či podzemní vody nad tunely jižní varianty – díky výšce nadloží dosahující až přes 80 metrů a předpokládanému použití osvědčené technologie TBM.