Přejít k obsahu

Soutěž o návrh / Design competition

Mobiliář pro železniční stanice a zastávky

Street furniture for the railway stations and stops

Správa železnic, manažer železniční infrastruktury v České republice, připravuje mezinárodní designérskou soutěž o návrh na nový mobiliář železničních stanic a zastávek.
 

Správa železnic (Railway Administration), the manager of railway infrastructure in the Czech Republic, is preparing an international design competition for a proposal for new furnishings for railway stations and stops.
 

Předmětem soutěže bude komplexní návrh celého souboru mobiliáře, který bude zahrnovat lavičky, informační panely, odpadkové koše a stojany na kola. Mobiliář bude postupně umístěn na všechna nádraží a zastávky v majetku Správy železnic. 

The subject of the competition will be a comprehensive design of the entire furnishings set, which will include benches, information panels, litter bins and bicycle stands. The furnishings will be gradually deployed at all railway stations and stops owned by the Railway Administration.

Prvky mobiliáře by měly být nejen funkční a reprezentativní, ale měly by akcentovat i nezaměnitelnou drážní atmosféru a korespondovat s prostředím velkých i malých stanic. Vítězný návrh se stane součástí stanic a zastávek v celé republice a přispěje ke sjednocení vizuální identity.

The items of furnishings should not only be functional and representative, but should also accentuate the unmistakable railway atmosphere and correspond to the environment of large and small stations. The winning design will become part of stations and stops throughout the country and will contribute to the unification of visual identity.

Soutěžní návrhy bude hodnotit porota složená z nezávislých odborníků a zástupců Správy železnic. Předmětem posouzení bude nejen design a praktičnost, ale i ekonomický aspekt a soulad prvků s drážním prostředím.

The competition designs will be evaluated by a jury of independent experts and representatives of the Railway Administration. The subject of the assessment will be not only the design and practicality, but also the economic aspect and compliance of the elements with the railway environment.

Předpokládané termíny soutěže

  • Vyhlášení 1. fáze / březen 2020
  • Odevzdání návrhů v 1. fázi / červen 2020
  • Odevzdání návrhů v 2. fázi / listopad 2020
  • Ukončení soutěže / prosinec 2020

Expected dates of the competition

  • Announcement of the Stage 1 / March 2020
  • Submission of proposals in Stage 1 / June 2020
  • Submission of proposals in Stage 2 / November 2020
  • The end of the competition / December 2020